Υπηρεσίες

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Αναγκών Πολιτικής Προστασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Με βάση την αριθμ. 183/09-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:Ω82ΥΩΨΠ-ΜΛΒ: ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές...

Περισσότερα

Μίσθωση Καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για τη μίσθωση μηχανημάτων που δεν διαθέτει ο Δήμος...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την Πρόληψη και αντιμετώπιση αναγκών Πολιτικής Προστασίας (Πυροπροστασία και Πρόληψη Πλημμυρών)

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την υπηρεσία με τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, με κριτήριο κατακύρωσης την...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την “Επισκευή και Συντήρηση Γήπεδων καλαθοσφαίρισης σε αύλειους χώρους Σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 232.466,45 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% - Κωδικός...

Περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Υπηρεσία εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

  Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 79.480,00 ευρώ. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Είδος αναθέτουσας...

Περισσότερα

(Ενημερωμένο 01/04/2020) – Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία: “Αστική Επίγεια καταπολέμηση Κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την υπηρεσία με τίτλο: “ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)....

Περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου Οχημάτων και Μηχανημάτων Πολιτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ Με την υπ' αριθ. 325/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας (ΑΔΑ:7ΧΩΞΩΨΠ-ΚΥ3), εγκρίθηκε η διαδικασία Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση...

Περισσότερα

(Ενημερωμένο 01/09/2017) – Διαγωνισμός με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης Στατικής επάρκειας και αποκατάστασης του φέροντα οργανισμού κτιρίου αγροτεμαχίου 468 Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας διακηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/2016 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν....

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία: “Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Αλεξάνδρειας”

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠΡΟΣΚΑΛΕΙόσους το επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά (σε έντυπο της υπηρεσίας), για την παροχή υπηρεσίας “Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφορών για την υπηρεσία “Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας”

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  “ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠΡΟΣΚΑΛΕΙόσους το επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, για την παροχή υπηρεσίας “Απομαγνητοφώνηση πρακτικών...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς