Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Τοπικά Συμβούλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Κ.Α.Π.Η. 
Δ. Ε. ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ’ αριθ.   2/2011   πρακτικό συνεδρίασηςτου Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής

Αριθμός Απόφασης: 2/2011

Π ε ρ ί λ η ψ η : Διατύπωση γνώμης, για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης Δημοτικού ακινήτου.

Στην Επισκοπή και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 9η του μήνα Μαίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής, ύστερα από την 14015/03.05.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τα άρθρα  88 και 89 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3, δηλαδή:

Παρόντες                                                       Απόντες
1. Γιαννέκας Χρήστος
2. Τσέκας Βασίλειος

3. Σκουρτόπουλος Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κακαγιάννης Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Η εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλοχωρίου, με το από 03.05.2011 έγγραφό της ζητά την παραχώρηση τη χρήσης  της οικίας που βρίσκεται στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καλοχωρίου, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε κατοικία του εκάστοτε δασκάλου και σήμερα παραμένει ανεκμετάλλευτη.

Η οικία αυτή ανήκει στην κυριότητα του Δήμου μας και βρίσκεται εντός του υπ΄ αριθ. 50 οικοπέδου (Ο.Τ. 8) του οικισμού Καλοχωρίου (πρώην σχολική οικία) η οποία μένει αχρησιμοποίητη και κινδυνεύει με το πέρασμα του χρόνου να καταστραφεί.

Από τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. στ΄ του Ν. 3853/2010 προκύπτει ότι, αρμοδιότητα του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας είναι η διατύπωση γνώμης στο Δημοτικό συμβούλιο για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η  χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια  απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  συμφέροντα.

Η Εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλοχωρίου, προάγει τα τοπικά συμφέροντα με την πολύπλευρη προσφορά της στην τοπική κοινωνία παρέχοντας υπηρεσίες σε διάφορες κοινωνικές ομάδες της ενορίας μας.

Προτείνω, να παραχωρήσουμε δωρεάν την ανωτέρω οικία στην εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλοχωρίου και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:

  • το άρθρο 185 του ν. 3463/06
  • το από 03.05.2011 έγγραφο της Εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλοχωρίου, με το οποίο ζητείται από το Δήμο η δωρεάν παραχώρηση της ακινήτου (οικία),

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Διατυπώνει τη γνώμη του στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, για τη δωρεάν παραχώρηση της δημοτικής οικίας, εμβαδού 70 τ.μ., που βρίσκεται εντός του υπ΄ αριθ. 50 οικοπέδου του συνοικισμού Καλοχωρίου, Ο.Τ. 8, στην Εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Καλοχωρίου.
2. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση των υπηρεσιών που θα παρέχει σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και περισσότερο προς τους ενδεείς ανθρώπους της ενορίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ο υπάλληλος του Δήμου
(Ακολουθούν υπογραφές)     

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Γιαννέκας

 

           

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από το πρακτικό της αριθ.4ης  συνεδρίασηςτης Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας

 

Αριθμός απόφασης:17/2011

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση ή μη ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της Ποντίκη Δάφνης.
 

   Στην Αλεξάνδρεια και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την  30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,   τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8937/23-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου. η οποία επιδόθηκε  στον καθένα σύμβουλο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα       (11) μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας παραβρέθηκαν οκτώ (9) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Απόστολος Ρεσινιώτης                                   1.Ιωάννης Βαρσαμόπουλος

2.Γρηγόριος Παπαγεωργίου                              2.Βασίλειος Τζικόπουλος

3.Φίλιππος Τερζόπουλος                                            

4.Αντώνιος Κίτσας                                                                          

5.Χαράλαμπος Δεληπάλας

6.Γεώργιος Θεοχάρης

7.Μενέλαος Λυμπεράκης

8.Κων/νος Γιαννακίδης

9.Ζωγράφος Σωτήριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθένα Αρβανιτοπούλου , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης, που αφορά έγκριση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της Ποντίκη Δάφνης του Παναγιώτου για το κατάστημά της  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται επί της οδού Δ.Βετσοπούλου 32 & Εθν. Αντίστασης στην Αλεξάνδρεια            Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δ.Κ. την υπ΄αριθ. 8999/24-3-2011 αίτηση του Ηρακλή Σπανού του Νικολάου με την οποία ζητά παράταση λειτουργίας της με αριθ.πρωτ. 7402/10-3-2011 άδειας μουσικών οργάνων , για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται επί της οδού Δ.Βετσοπούλου 25   στην Αλεξάνδρεια .Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Δ.Κ. ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης  η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και της 23.00 ώρα την θερινή περίοδο και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα  κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την  προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Καλείται η Δ.Κ. να αποφασίσει για την παράταση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για την παραπάνω ως εξής:  Για όλες τις μέρες της εβδομάδας μέχρι τις 03.00 με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων .  Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακληθεί .Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη  Δημοτική Κοινότητα να αποφασίσουν σχετικά.                                                                                                                                                                                               

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :1.Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Κ.2.Την αίτηση του ενδιαφερομένου3.Την παρ.3 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης 4.Την αριθ. 7402/10-3-2011 άδεια μουσικών οργάνων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ            

Εγκρίνει την παράταση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων της Ποντίκη Δάφνης του Παναγιώτου για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην οδό Δ. Βετσοπούλου 25   στην Αλεξάνδρεια έως 31-12-2011, ως εξής:Για όλες τις ημέρες της εβδομάδας έως τις 03.00 , με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση θα ανακληθεί.             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17.Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Αλεξάνδρεια 4-4-2011                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 

Απόστολος Ρεσινιώτης

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Από το πρακτικό της αριθ.4ης  συνεδρίασηςτης Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας

 

Αριθμός απόφασης:18/2011

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης
                                ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος του

Ματράκα Κων/νου . Στην Αλεξάνδρεια και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την  30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,   τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8937/23-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου. η οποία επιδόθηκε  στον καθένα σύμβουλο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα       (11) μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας παραβρέθηκαν οκτώ (9) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Απόστολος Ρεσινιώτης                                   1.Ιωάννης Βαρσαμόπουλος

2.Γρηγόριος Παπαγεωργίου                              2.Βασίλειος Τζικόπουλος

3.Φίλιππος Τερζόπουλος                                            

4.Αντώνιος Κίτσας                                                                          

5.Χαράλαμπος Δεληπάλας

6.Γεώργιος Θεοχάρης

7.Μενέλαος Λυμπεράκης

8.Κων/νος Γιαννακίδης

9.Ζωγράφος Σωτήριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθένα Αρβανιτοπούλου , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:            1. Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν.3536/2007, πριν από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.            Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης και και των Δ.Δ., όπως αυτά ορίζονται από την  ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικιών δημοτικών αρχών. Στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν  γένει λειτουργιών της δημοτικής κοινότητας,  εξετάζεται για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου εκκλησίας, νοσοκομείου κ.λ.π..Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του κατ/τος με κατοικίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 66174/Εγκ.51/29-11-2006).

Η προέγκριση ίδρυσης συνιστάται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου κατ/τος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος  καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος  του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του κατ/τος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.            2. Σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 10551/2007, δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από την   οικεία Δημοτική Κοινότητα για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή, β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.Χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.            Για την χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για την αντίστοιχη εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση προς την οικία Δημοτική Κοινότητα. Στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του κατ/τος, οι  προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος (περιοχή-οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και σχετικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος. Επισυνάπτεται, επίσης και το προβλεπόμενο παράβολο..

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις οικίες διατάξεις προθεσμία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη.

3. Με την αρίθ. Πρωτ. 9211/28-3-2011 αίτηση του ο Ματράκας Κων/νος του Αριστείδη  ζητά χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος «Μπουγάτσα-Αναψυκτήριο-κρεπερία» που βρίσκεται στην οδό   Δ.Βετσοπούλου αρ.31   στην   Αλεξάνδρεια.            Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι  ,    υπεύθυνη δήλωση της διαχειρίστριας  με την οποία   συναινεί με τη λειτουργία του ανωτέρω καταστήματος, διάγραμμα της περιοχής, υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου , βεβαίωση Τεχνικής Υπηρεσίας   και παράβολο ύψους 185,00 ευρώ, το οποίο είναι σύμφωνο με το οριζόμενο στην ΚΥΑ 61167/17-12-2007 για το εν λόγω κατάστημα.

4. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο διαπιστώθηκε: α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω κατ/τος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του καταστήματος από την στέγασή του με κατοικίες.

Η Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας και είδε τις κείμενες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ 

Χορηγεί στον Ματράκα Κων/νο του Αριστείδη , προέγκριση ίδρυσης καταστήματος. «Μπουγάτσα- Αναψυκτήριο-Κρεπερία»   που βρίσκεται στην οδό Δ.Βετσοπούλου αρ. 31 στην Αλεξάνδρεια.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του κατ/τος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18.Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Αλεξάνδρεια 1-4-2011                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ.                                                                 

Απόστολος Ρεσινιώτης

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από το πρακτικό της αριθ.4ης  συνεδρίασηςτης Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας

 

Αριθμός απόφασης:19/2011

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης
                                ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος του

Ιωάννη Τσενεκίδη . Στην Αλεξάνδρεια και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την  30ητου μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,   τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8937/23-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου. η οποία επιδόθηκε  στον καθένα σύμβουλο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα       (11) μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας παραβρέθηκαν οκτώ (9) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Απόστολος Ρεσινιώτης                            1.Ιωάννης Βαρσαμόπουλος

2.Γρηγόριος Παπαγεωργίου                      2.Βασίλειος Τζικόπουλος

3.Φίλιππος Τερζόπουλος                                            

4.Αντώνιος Κίτσας                                                                          

5.Χαράλαμπος Δεληπάλας

6.Γεώργιος Θεοχάρης

7.Μενέλαος Λυμπεράκης

8.Κων/νος Γιαννακίδης

9.Ζωγράφος Σωτήριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθένα Αρβανιτοπούλου , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:            1. Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν.3536/2007, πριν από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.            Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης και και των Δ.Δ., όπως αυτά ορίζονται από την  ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικιών δημοτικών αρχών. Στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν  γένει λειτουργιών της δημοτικής κοινότητας,  εξετάζεται για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου εκκλησίας, νοσοκομείου κ.λ.π..Επίσης κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του κατ/τος με κατοικίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 66174/Εγκ.51/29-11-2006).

Η προέγκριση ίδρυσης συνιστάται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου κατ/τος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος  καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος  του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του κατ/τος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.            2. Σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 10551/2007, δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από την   οικεία Δημοτική Κοινότητα για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή, β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.Χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.            Για την χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για την αντίστοιχη εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση προς την οικία Δημοτική Κοινότητα. Στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του κατ/τος, οι  προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος (περιοχή-οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και σχετικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος. Επισυνάπτεται, επίσης και το προβλεπόμενο παράβολο..

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις οικίες διατάξεις προθεσμία για την έκδοσή της παρέλθει άπρακτη.

3. Με την αρίθ. Πρωτ. 8536/21-3-2011 αίτηση του ο Ματράκας Κων/νος του Αριστείδη  ζητά χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος «Οβελιστήριο -Ουζερί» που βρίσκεται στην οδό   Δ.Βετσοπούλου αρ.140   στην   Αλεξάνδρεια.            Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι  ,  ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης,  υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη  με την οποία   συναινεί με τη λειτουργία του ανωτέρω καταστήματος, διάγραμμα της περιοχής, υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου , βεβαίωση Τεχνικής Υπηρεσίας   και παράβολο ύψους 185,00 ευρώ, το οποίο είναι σύμφωνο με το οριζόμενο στην ΚΥΑ 61167/17-12-2007 για το εν λόγω κατάστημα.

4. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο διαπιστώθηκε: α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω κατ/τος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του καταστήματος από την στέγασή του με κατοικίες.

Η Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας και είδε τις κείμενες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ 

Χορηγεί στον Ιωάννη Τσενεκίδη του Σάββα , προέγκριση ίδρυσης καταστήματος. «Οβελιστήριο -Ουζερί»   που βρίσκεται στην οδό Δ.Βετσοπούλου αρ. 140 στην Αλεξάνδρεια.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του κατ/τος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19.Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Αλεξάνδρεια 1-4-2011                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ.                                                                 

Απόστολος Ρεσινιώτης

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Από το πρακτικό της αριθ.4ης  συνεδρίασηςτης Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας

 

Αριθμός απόφασης:20/2011

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
                           μουσικών οργάνων για το κατ/μα του Απόστολου Χαζαρίδη .

   Στην Αλεξάνδρεια και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την  30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,   τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8937/23-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου. η οποία επιδόθηκε  στον καθένα σύμβουλο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα       (11) μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας παραβρέθηκαν οκτώ (9) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Απόστολος Ρεσινιώτης                                1.Ιωάννης Βαρσαμόπουλος

2.Γρηγόριος Παπαγεωργίου                          2.Βασίλειος Τζικόπουλος

3.Φίλιππος Τερζόπουλος                                            

4.Αντώνιος Κίτσας                                                                          

5.Χαράλαμπος Δεληπάλας

6.Γεώργιος Θεοχάρης

7.Μενέλαος Λυμπεράκης

8.Κων/νος Γιαννακίδης

9.Ζωγράφος Σωτήριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθένα Αρβανιτοπούλου , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε : σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.1 του Ν.3852/2010 αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε   δημόσια κέντρα που προβλέπονται από αστυνομικέ ς διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη δίδεται στη Δημοτική Κοινότητα .Με την αρίθ. Πρωτ.17775/29-11-2010 αίτησή του ο Απόστολος Χαζαρίδης του Παναγιώτου ζητά άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2011 για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί  της Δ.Βετσοπούλου 34  στην Αλεξάνδρεια  υπέβαλε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις .            Με το αρίθ. 9087/22-02-2011 έγγραφό του το Τμήμα  Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου  , συμφωνεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στερεοφωνικού μικρής ισχύος, ή μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή.            Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δ.Κ. να αποφασίσουν σχετικά.                                                                                                                                                                                                 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ             Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :1.Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Κ.2.την αρίθ. 9087/22-02-2011 γνωμοδότηση του Τμήματος Υγείας με την οποία συμφωνεί για την χορήγηση άδειας.3.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 3852/2010 και της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων».                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ                         Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων έως 31-12-2011 (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος ή μουσικά όργανα χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή) στον Απόστολο Χαζαρίδη του Παναγιώτου  για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού  Δ.Βετσοπούλου 34 στην Αλεξάνδρεια μέχρι τις 22:00 μ.μ. κατά την χειμερινή περίοδο και μέχρι 23:00 μ.μ. κατά την θερινή περίοδο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:            -Μέσα στο κατάστημα η μέγιστη Α ηχοστάθμη δεν θα υπερβαίνει τα 80 db            -Το κατάστημα θα έχει όλες τις εποχές του έτους – όταν λειτουργούν τα                 μουσικά όργανα-κλειστές πόρτες και παράθυρα.            -Τα μουσικά όργανα δεν θα λειτουργούν τις ώρες της κοινής ησυχίας.            -Δεν θα μεταφέρονται τα ηχεία εκτός της αίθουσας , για να μην διαταράσσεται                 η κοινή ησυχία των περιοίκων.            Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται  οι παραπάνω προϋποθέσεις               θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20.Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.                                                               

Αλεξάνδρεια 4-4-2011                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                

Απόστολος Ρεσινιώτης

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από το πρακτικό της αριθ.4ης  συνεδρίασηςτης Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας

 

Αριθμός απόφασης:21/2011

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
                           μουσικών οργάνων για το κατ/μα του Διονυσίου Ψαρά .

   Στην Αλεξάνδρεια και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την  30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,   τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8937/23-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου. η οποία επιδόθηκε  στον καθένα σύμβουλο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα       (11) μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας παραβρέθηκαν οκτώ (9) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Απόστολος Ρεσινιώτης                                  1.Ιωάννης Βαρσαμόπουλος

2.Γρηγόριος Παπαγεωργίου                            2.Βασίλειος Τζικόπουλος

3.Φίλιππος Τερζόπουλος                                            

4.Αντώνιος Κίτσας                                                                          

5.Χαράλαμπος Δεληπάλας

6.Γεώργιος Θεοχάρης

7.Μενέλαος Λυμπεράκης

8.Κων/νος Γιαννακίδης

9.Ζωγράφος Σωτήριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθένα Αρβανιτοπούλου , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.             Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε : σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.1 του Ν.3852/2010 αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε   δημόσια κέντρα που προβλέπονται από αστυνομικέ ς διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη δίδεται στη Δημοτική Κοινότητα .Με την αρίθ. Πρωτ.5442/22-02-2011 αίτησή του ο Ψαράς Διονύσιος του Γεωργίου ζητά άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2011 για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί  της οδού Ναούσης 28 στην Αλεξάνδρεια  υπέβαλε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις .            Με το αρίθ. 928/09-03-2011 έγγραφό του το Τμήμα  Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου  , συμφωνεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στερεοφωνικού μικρής ισχύος, ή μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή.            Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δ.Κ. να αποφασίσουν σχετικά.                                                                                                                                                                                                 Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ             Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :1.Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Κ.2.την αρίθ. 928/09-03-2011 γνωμοδότηση του Τμήματος Υγείας με την οποία συμφωνεί για την χορήγηση άδειας.3.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 3852/2010 και της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων».                                                  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων έως 31-12-2011 (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος ή μουσικά όργανα χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή) στον Ψαρά Διονύσιο του Γεωργίου  για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού  Ναούσης 28 στην Αλεξάνδρεια μέχρι τις 22:00 μ.μ. κατά την χειμερινή περίοδο και μέχρι 23:00 μ.μ. κατά την θερινή περίοδο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:            -Μέσα στο κατάστημα η μέγιστη Α ηχοστάθμη δεν θα υπερβαίνει τα 80 db            -Το κατάστημα θα έχει όλες τις εποχές του έτους – όταν λειτουργούν τα                 μουσικά όργανα-κλειστές πόρτες και παράθυρα.            -Τα μουσικά όργανα δεν θα λειτουργούν τις ώρες της κοινής ησυχίας.            -Δεν θα μεταφέρονται τα ηχεία εκτός της αίθουσας , για να μην διαταράσσεται                 η κοινή ησυχία των περιοίκων.            Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται  οι παραπάνω προϋποθέσεις               θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21.Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Αλεξάνδρεια 4-4-2011                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                

Απόστολος Ρεσινιώτης

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από το πρακτικό της αριθ.4ης  συνεδρίασηςτης Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας

 

Αριθμός απόφασης:22/2011

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
                           μουσικών οργάνων για το κατ/μα με την επωνυμία  Βουτσάς Αθανάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε. .

   Στην Αλεξάνδρεια και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την  30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,   τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8937/23-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου. η οποία επιδόθηκε  στον καθένα σύμβουλο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα       (11) μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας παραβρέθηκαν οκτώ (9) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Απόστολος Ρεσινιώτης                                1.Ιωάννης Βαρσαμόπουλος

2.Γρηγόριος Παπαγεωργίου                           2.Βασίλειος Τζικόπουλος

3.Φίλιππος Τερζόπουλος                                            

4.Αντώνιος Κίτσας                                                                         

5.Χαράλαμπος Δεληπάλας

6.Γεώργιος Θεοχάρης

7.Μενέλαος Λυμπεράκης

8.Κων/νος Γιαννακίδης

9.Ζωγράφος Σωτήριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθένα Αρβανιτοπούλου , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε : σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.1 του Ν.3852/2010 αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε   δημόσια κέντρα που προβλέπονται από αστυνομικέ ς διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη δίδεται στη Δημοτική Κοινότητα .Με την αρίθ. Πρωτ.2379/26-01-2011 αίτησή της  εταιρείας ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ζητά άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2011 για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί  της οδού Δ. Βετσοπούλου 31 στην Αλεξάνδρεια  υπέβαλε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις .            Με το αρίθ. 273/22-02-2011 έγγραφό του το Τμήμα  Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου  , συμφωνεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στερεοφωνικού μικρής ισχύος, ή μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή.            Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δ.Κ. να αποφασίσουν σχετικά.                                                                                                                                                                                                

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :1.Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Κ.2.την αρίθ. 273/22-02-2011 γνωμοδότηση του Τμήματος Υγείας με την οποία συμφωνεί για την χορήγηση άδειας.3.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 3852/2010 και της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων έως 31-12-2011 (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος ή μουσικά όργανα χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή) στην εταιρεία ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού  Δ.Βετσοπούλου 31 στην Αλεξάνδρεια μέχρι τις 22:00 μ.μ. κατά την χειμερινή περίοδο και μέχρι 23:00 μ.μ. κατά την θερινή περίοδο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:            -Μέσα στο κατάστημα η μέγιστη Α ηχοστάθμη δεν θα υπερβαίνει τα 80 db            -Το κατάστημα θα έχει όλες τις εποχές του έτους – όταν λειτουργούν τα                 μουσικά όργανα-κλειστές πόρτες και παράθυρα.            -Τα μουσικά όργανα δεν θα λειτουργούν τις ώρες της κοινής ησυχίας.            -Δεν θα μεταφέρονται τα ηχεία εκτός της αίθουσας , για να μην διαταράσσεται                 η κοινή ησυχία των περιοίκων.            Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται  οι παραπάνω προϋποθέσεις               θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22.Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Αλεξάνδρεια 4-4-2011                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                

 Απόστολος Ρεσινιώτης

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από το πρακτικό της αριθ.4ης  συνεδρίασηςτης Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας

 

Αριθμός απόφασης:23/2011

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας
                           μουσικών οργάνων για το κατ/μα με την επωνυμία  Τσιρίκας Θεόδωρος & ΣΙΑ Ο.Ε.

   Στην Αλεξάνδρεια και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την  30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,   τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8937/23-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου. η οποία επιδόθηκε  στον καθένα σύμβουλο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα       (11) μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας παραβρέθηκαν οκτώ (9) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Απόστολος Ρεσινιώτης                          1.Ιωάννης Βαρσαμόπουλος

2.Γρηγόριος Παπαγεωργίου                    2.Βασίλειος Τζικόπουλος

3.Φίλιππος Τερζόπουλος                                            

4.Αντώνιος Κίτσας                                                                         

5.Χαράλαμπος Δεληπάλας

6.Γεώργιος Θεοχάρης

7.Μενέλαος Λυμπεράκης

8.Κων/νος Γιαννακίδης

9.Ζωγράφος Σωτήριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθένα Αρβανιτοπούλου , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε : σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.1 του Ν.3852/2010 αρμοδιότητα για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε   δημόσια κέντρα που προβλέπονται από αστυνομικέ ς διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη δίδεται στη Δημοτική Κοινότητα .Με την αρίθ. Πρωτ.515/10-01-2011 αίτησή της  εταιρείας ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ζητά άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2011 για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί  της οδού Δ. Βετσοπούλου 31 στην Αλεξάνδρεια  υπέβαλε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις .            Με το αρίθ. 182/07-02-2011 έγγραφό του το Τμήμα  Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου  , συμφωνεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στερεοφωνικού μικρής ισχύος, ή μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή.            Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δ.Κ. να αποφασίσουν σχετικά.                                                                                                                                                                                                

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :1.Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Κ.2.την αρίθ. 182/07-02-2011 γνωμοδότηση του Τμήματος Υγείας με την οποία συμφωνεί για την χορήγηση άδειας.3.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 3852/2010 και της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων έως 31-12-2011 (στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος ή μουσικά όργανα χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή) στην εταιρεία ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού  Εθν.Αντίστασης 34 στην Αλεξάνδρεια μέχρι τις 22:00 μ.μ. κατά την χειμερινή περίοδο και μέχρι 23:00 μ.μ. κατά την θερινή περίοδο, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:            -Μέσα στο κατάστημα η μέγιστη Α ηχοστάθμη δεν θα υπερβαίνει τα 80 db            -Το κατάστημα θα έχει όλες τις εποχές του έτους – όταν λειτουργούν τα                 μουσικά όργανα-κλειστές πόρτες και παράθυρα.            -Τα μουσικά όργανα δεν θα λειτουργούν τις ώρες της κοινής ησυχίας.            -Δεν θα μεταφέρονται τα ηχεία εκτός της αίθουσας , για να μην διαταράσσεται                 η κοινή ησυχία των περιοίκων.            Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται  οι παραπάνω προϋποθέσεις               θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23.Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Αλεξάνδρεια 4-4-2011                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 

Απόστολος Ρεσινιώτης

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από το πρακτικό της αριθ.4ης  συνεδρίασηςτης Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας

 

Αριθμός απόφασης:24/2011

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παράταση ή μη ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα του Σπανού Ηρακλή.
 

   Στην Αλεξάνδρεια και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την  30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,   τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8937/23-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου. η οποία επιδόθηκε  στον καθένα σύμβουλο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα       (11) μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας παραβρέθηκαν οκτώ (9) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Απόστολος Ρεσινιώτης                           1.Ιωάννης Βαρσαμόπουλος

2.Γρηγόριος Παπαγεωργίου                     2.Βασίλειος Τζικόπουλος

3.Φίλιππος Τερζόπουλος                                            

4.Αντώνιος Κίτσας                                                                          

5.Χαράλαμπος Δεληπάλας

6.Γεώργιος Θεοχάρης

7.Μενέλαος Λυμπεράκης

8.Κων/νος Γιαννακίδης

9.Ζωγράφος Σωτήριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθένα Αρβανιτοπούλου , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά έγκριση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του Σπανού Ηρακλή του Νικολάου για το κατάστημά του  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται επί της οδού Δ.Βετσοπούλου 32 & Εθν. Αντίστασης στην Αλεξάνδρεια            Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Δ.Κ. την υπ΄αριθ. 8194/18-3-2011 αίτηση του Ηρακλή Σπανού του Νικολάου με την οποία ζητά παράταση λειτουργίας της με αριθ.πρωτ. 7401/11-3-2011 άδειας μουσικών οργάνων , για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται επί της οδού Δ.Βετσοπούλου 32 & Εθν.Αντίστασης στην Αλεξάνδρεια .Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Δ.Κ. ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης  η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα την χειμερινή περίοδο και της 23.00 ώρα την θερινή περίοδο και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα  κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την  προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Καλείται η Δ.Κ. να αποφασίσει για την παράταση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τον παραπάνω ως εξής:  Για όλες τις μέρες της εβδομάδας μέχρι τις 03.00 με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων .  Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακληθεί .Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη  Δημοτική Κοινότητα να αποφασίσουν σχετικά.                                                                                                                                                                                               

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :1.Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Κ.2.Την αίτηση του ενδιαφερομένου3.Την παρ.3 του άρθρου 3 της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης 4.Την αριθ. 7401/11-3-2011 άδεια μουσικών οργάνων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ            

Εγκρίνει την παράταση της άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων του Σπανού Ηρακλή του Νικολάου για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» [, που βρίσκεται στην οδό Δ. Βετσοπούλου 32 & Εθν. Αντίστασης στην Αλεξάνδρεια έως 30-6-2011, ως εξής:Για όλες τις ημέρες της εβδομάδας έως τις 03.00 , με την προϋπόθεση να μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα απόφαση θα ανακληθεί.             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24.Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Αλεξάνδρεια 4-4-2011                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                

Απόστολος Ρεσινιώτης

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από το πρακτικό της αριθ.4ης  συνεδρίασηςτης Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας

 

Αριθμός απόφασης:25/2011

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ενός στρέμματος αγροτεμαχίου με αριθ.682(5) που βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια.
 

   Στην Αλεξάνδρεια και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την  30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 μ.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,   τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8937/23-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου. η οποία επιδόθηκε  στον καθένα σύμβουλο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των έντεκα       (11) μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας παραβρέθηκαν οκτώ (9) μέλη, ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Απόστολος Ρεσινιώτης                        1.Ιωάννης Βαρσαμόπουλος

2.Γρηγόριος Παπαγεωργίου                  2.Βασίλειος Τζικόπουλος

3.Φίλιππος Τερζόπουλος                                            

4.Αντώνιος Κίτσας                                                                          

5.Χαράλαμπος Δεληπάλας

6.Γεώργιος Θεοχάρης

7.Μενέλαος Λυμπεράκης

8.Κων/νος Γιαννακίδης

9.Ζωγράφος Σωτήριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθένα Αρβανιτοπούλου , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  είπε : σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 περ.β΄ & παρ. 4   του Ν.3852/2010 αρμοδιότητα του συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινότητας είναι  να εκφράζει γνώμες και να διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής , από τα αρμόδια όργανα του Δήμου σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται  στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας και να διατυπώνει γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εκποίηση ,εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα   όρια της Δημοτικής  Κοινότητας.Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για την ανάγκη εκμίσθωσης ενός στρέμματος αγροτεμαχίου με αριθ.682(5)  που βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια  στην τοποθεσία Άμμος και  κάλεσε τα μέλη της Δ.Κ. να εκφράσουν  γνώμη.                                                                                                                                                                                                

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :1.Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Κ.2.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.2 περ.β΄& παρ.4   του Ν.3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΌΦΩΝΑ 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εκμίσθωση ενός στρέμματος αγροτεμαχίου με αριθμό 682(5) που βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια και στην τοποθεσία Άμμος .             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25.Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Αλεξάνδρεια 4-4-2011                                                                  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                

Απόστολος Ρεσινιώτης