Προμήθειες

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Έτους 2019

Νέο - 28/06/2019: Απαντήσεις σε ερωτήματα   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019, για τις ανάγκες των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου, με...

Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  99.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ...

Περισσότερα

(Ενημέρωση 26-09-2017) – Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αγωγών αρδευτικού δικτύου αξίας 66.097,60€

(Δείτε το συνημμένο φάκελο για νέες εκδόσεις των αρχείων) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ,...

Περισσότερα

Προμήθεια Εξοπλισμού (αντλίες, inverter και λοιπών παγίων) για το Αρδευτικό Δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού (αντλίες, inverter και λοιπών...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την Προμήθεια και τη Μεταφορά χωμάτων και χαλικιών/ΔΠ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΩΝ/ΔΠ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών/ΔΠ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική...

Περισσότερα

Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του δήμου

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔιακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την “προμήθεια  ασφαλτομίγματος για την κάλυψη των λακκουβών των οδών...

Περισσότερα

Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων-συστημάτων άρδευσης από το Δήμο Αλεξάνδρειας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων-συστημάτων άρδευσης με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη...

Περισσότερα

Προμήθεια «Ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής χρόνου παρουσίας»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙόσους το επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο (σε έντυπο της υπηρεσίας) οικονομική προσφορά, για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής χρόνου παρουσίας) για τις...

Περισσότερα

Προμήθεια Ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων για το 2015 από το Δήμο Αλεξάνδρειας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2015  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔιακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 2015,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή...

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού -εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων για το έτος 2015

 Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού -εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠροκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα της υπηρεσίας)  με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή και για τις τρεις...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς