Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας Αμπελοτοπίων στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας”

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ
ΣΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 267.388,74 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% -Κωδικοί CPV: 45211360-0 – «Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής» και 51100000-3 – «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού» και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 154.902,29€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 27.882,41€
Απρόβλεπτα: 27.417,70€,
Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 5.433,68€,
ΦΠΑ: 51.752,66€

Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50133 και 2333 3 50153, FAX επικοινωνίας 2333 3 50108.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05.11.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ.65) για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.Ε.Π. με ανάλογη εφαρμογή του αρ.52 του Π.Δ. 71/2019.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.312,72 € υπέρ του Κύριου του Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 31.08.2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από: Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018» ( ΣΑΕ 139.3.3.2./2018-210.410,33€), και από πόρους του Δήμου (ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών- 56.978,41€) και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020 στον κωδικό Κ.Α.02.35.7322.06.

Αν η σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο μετά τη διαγωνιστική διαδικασία ανέλθει σε ποσό
μικρότερο από 210.410,33€, τότε το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει το σύνολο του κόστους
του έργου και ο Δήμος δεν θα χρειαστεί να συμβάλλει με ιδίους πόρους. Για σύμβαση
μεγαλύτερη από 210.410,33 €, η διαφορά θα καλυφθεί από τους πόρους του Δήμου.

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180 συνολικά) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 06.10.2020 και φέρει αριθμό ΑΔΑΜ: 20PROC007426549, ενώ ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ είναι 92584.

 

Ο
Δήμαρχος

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

Συνημμένα; Φάκελος διαγωνισμού

 

 

 

 

Κοινοποίηση