Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ”

Ανακοίνωση Ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιήσει κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 2.200.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), το οποίο χρηματοδοτείται από...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. και δημοσίευση στοιχείων σύμβασης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Γηπέδων Καλαθοσφαίρισηςπου βρίσκονται σε αύλειους χώρους Σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας»

Ανακοίνωση Ο Δήμος Αλεξανδρείας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ ) για την επιλογή μελών επιτροπής...

Περισσότερα

Διακήρυξη για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας

  Δ ι α κ ή ρ υ ξ η Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού και η τοποθέτησή τους σε πέντε παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξάνδρειας. Ο νέος εξοπλισμός θα συμμορφώνεται...

Περισσότερα

Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων προκήρυξε μέσω Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού ο Δήμος Αλεξάνδρειας

  Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2020, προϋπολογισμού 208.320,00 ευρώ...

Περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Αντικατάσταση και Ολοκλήρωση Ελαστικού Τάπητα Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 605.060,26 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% - Κωδικός CPV: 45212200-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις»,...

Περισσότερα

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την παροχή υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών...

Περισσότερα

Διακήρυξη για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του Γυμνασίου Καβασίλων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για την Εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ) Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με: Τις διατάξεις της παρ.5 της αριθ.64321/Δ4/08(ΦΕΚ 1003 Β/30.05.08) «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» & τις διατάξεις της αριθ.Φ.2/1553/129578/Δ1/16(ΦΕΚ 2646/Β/25.08.16)...

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την “Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών...

Περισσότερα

Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης & Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Αλεξάνδρειας

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής , για...

Περισσότερα

Προμήθεια συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού στις Δ.Ε. Πλατέος, Μελίκης & Αντιγονιδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και παρακολούθησης διαρροών...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς