Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο: “Επισκευή και Συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης που βρίσκονται σε αύλειους χώρους Σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 232.466,45 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%, Κωδικός CPV: 45212290-5:...

Περισσότερα

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: “Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας Δήμου Αλεξάνδρειας” προϋπολογισμού 1.240.017,63 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 1.240.017,63 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%, Κωδικοί CPV: 45211360-0 : «Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής», 51100000-3 :...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια Απορριμματοφόρου πλάγιας φόρτωσης από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ………….....................………………………………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος πλάγιας φόρτωσης για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού...

Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Διενεργείας Διαγωνισμού μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Δήμου Αλεξάνδρειας»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Δήμος Αλεξάνδρειας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου “Ανάπλαση πλατείας ΟΣΕ Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 931.254,61 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%. Κωδικοί CPV: 45211360 -0 «Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής», 51100000-3 «Υπηρεσίες...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την Υπηρεσία αποκομιδής και μεταφοράς Αστικών απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”, προϋπολογισμού 95.480,00 ευρώ....

Περισσότερα

Κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Αμπελοτοπίων”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με την υποχρέωση που προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 221, Ν.4412/16, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιήσει κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αμπελοτοπίων στη...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας & Διάθεσης Λυμάτων Οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» με προϋπολογισμό 2.200.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Δήμος Αλεξάνδρειας Ταχυδρομική Δ/νση:...

Περισσότερα

Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ”

Ανακοίνωση Ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιήσει κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 2.200.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), το οποίο χρηματοδοτείται από...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. και δημοσίευση στοιχείων σύμβασης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Γηπέδων Καλαθοσφαίρισηςπου βρίσκονται σε αύλειους χώρους Σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας»

Ανακοίνωση Ο Δήμος Αλεξανδρείας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ ) για την επιλογή μελών επιτροπής...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς