Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις

Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει δεύτερο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων...

Περισσότερα

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: “Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας Δήμου Αλεξάνδρειας” προϋπολογισμού 1.240.017,63 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 1.240.017,63 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%, Κωδικοί CPV: 45211360-0 : «Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής», 51100000-3 :...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια Απορριμματοφόρου πλάγιας φόρτωσης από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ………….....................………………………………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος πλάγιας φόρτωσης για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού...

Περισσότερα

Προσλήψεις δύο (2) ατόμων από το Δήμο Αλεξάνδρειας για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου (ΣΟΧ.1-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση...

Περισσότερα

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Διενεργείας Διαγωνισμού μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Δήμου Αλεξάνδρειας»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Δήμος Αλεξάνδρειας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών...

Περισσότερα

Πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος “Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 6 / 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09Β): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής...

Περισσότερα

Πίνακες μοριοδότησης για την κάλυψη θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 11 ΘΕΣΕΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑγΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Μοριοδότησης για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη των αναγκών των Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο). ...

Περισσότερα

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Καυσίμων από το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά του Πρόσωπα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου “Ανάπλαση πλατείας ΟΣΕ Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 931.254,61 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%. Κωδικοί CPV: 45211360 -0 «Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής», 51100000-3 «Υπηρεσίες...

Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόθεσης για την πρόσληψη ενός Ειδικού συνεργάτη από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ “Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου” Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς