Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια Αποριμματοφόρου οχήματος πλάγιας φόρτωσης για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος πλάγιας φόρτωσης για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 319.920,00...

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής της Α.Π. 660/4/16980/10.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ Ενημερώνουμε όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ότι το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 7026/441/ 26.06.2020 Απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την παράταση της...

Περισσότερα

Νέες θέσεις μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης στο Δήμο Αλεξάνδρειας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ΟΑΕΔ μέσω της με αριθμό 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων...

Περισσότερα

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Αναγκών Πολιτικής Προστασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Με βάση την αριθμ. 183/09-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:Ω82ΥΩΨΠ-ΜΛΒ: ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές...

Περισσότερα

Προσλήψεις δεκαπέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας (σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. (1) Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 45/2020 απόφαση του Διοικητικού...

Περισσότερα

Μίσθωση Καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για τη μίσθωση μηχανημάτων που δεν διαθέτει ο Δήμος...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την Πρόληψη και αντιμετώπιση αναγκών Πολιτικής Προστασίας (Πυροπροστασία και Πρόληψη Πλημμυρών)

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την υπηρεσία με τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, με κριτήριο κατακύρωσης την...

Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 2.909 μόνιμες θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ To ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας (2.909) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων...

Περισσότερα

(Ενημερωμένο) Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ …………………………………………………………………… Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Προσληφθέντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, έτους 2020

  Ανακοίνωση Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,(ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 2. Το από 28.3/15-04-1957 Βασιλικό Διάταγμα «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς