Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις

Ανοικτός διαγωνισμός για την “Επισκευή και Συντήρηση Γήπεδων καλαθοσφαίρισης σε αύλειους χώρους Σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 232.466,45 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24% - Κωδικός...

Περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Υπηρεσία εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

  Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 79.480,00 ευρώ. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Είδος αναθέτουσας...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. και δημοσίευση στοιχείων σύμβασης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Γηπέδων Καλαθοσφαίρισηςπου βρίσκονται σε αύλειους χώρους Σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας»

Ανακοίνωση Ο Δήμος Αλεξανδρείας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ ) για την επιλογή μελών επιτροπής...

Περισσότερα

(Ενημερωμένο 01/04/2020) – Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία: “Αστική Επίγεια καταπολέμηση Κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την υπηρεσία με τίτλο: “ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)....

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Πρόσληψη Υδρονομέων για την Αρδευτική Περίοδο 2020

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Το από 28.3/15-04-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α), όπως αυτό συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»...

Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση , ενός ατόμου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ για τις ανάγκες του Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 22/2020 απόφαση του Διοικητικού...

Περισσότερα

Διακήρυξη για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας

  Δ ι α κ ή ρ υ ξ η Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού και η τοποθέτησή τους σε πέντε παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξάνδρειας. Ο νέος εξοπλισμός θα συμμορφώνεται...

Περισσότερα

Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων προκήρυξε μέσω Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού ο Δήμος Αλεξάνδρειας

  Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2020, προϋπολογισμού 208.320,00 ευρώ...

Περισσότερα

Ξεκινάει η διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (προθεσμία για υποψηφιότητες έως τις 24 Φεβρουαρίου)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  Αφού έλαβε υπόψη:  Το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019. Το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010. Προκηρύσσει τη διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη...

Περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου Οχημάτων και Μηχανημάτων Πολιτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ Με την υπ' αριθ. 325/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας (ΑΔΑ:7ΧΩΞΩΨΠ-ΚΥ3), εγκρίθηκε η διαδικασία Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς