Προσλήψεις

Προσωρινά αποτελέσματα για την κάλυψη μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Τον πίνακα μοριοδότησης για την πρόσληψη, ενός (1) ατόμου –ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια αποζημίωση, με σύμβαση...

Περισσότερα

Πλήρωση μίας θέσης Δικηγόρου Παρ΄Αρείω Πάγω, για την νομική υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Προκηρύσσει Την πλήρωση μιας (1) θέσης ΠΕ Δικηγόρων Παρ΄Αρείω Πάγω στον Δήμο Αλεξάνδρειας, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής και...

Περισσότερα

Έναν πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής ενδιαφέρεται να προσλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ "ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την...

Περισσότερα

Πρόσληψη δύο ατόμων (Λογοθεραπευτή & Κοινωνικού Λειτουργού) από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθ.1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για...

Περισσότερα

Πρόσληψη πρόσληψη ενός/μίας (1) Ειδικού/ης Συνεργάτη/δας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε ή αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα. Τις διατάξεις του άρθρου 163...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκαν από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας οι Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας για την πρόσληψη Εποχιακού προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, προχώρησε στη πλήρωση 4 θέσεων έκτακτου προσωπικού με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε, ύστερα από την αριθ. 45/11-10-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από έλεγχο των αιτήσεων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, ανακοινώνονται...

Περισσότερα

Παιδίατρο θα προσλάβει ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας για την ιατρική παρακολούθηση των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022” Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι προτίθεται...

Περισσότερα

Συμπληρωματικός πίνακας αποτελεσμάτων τελικών Προσληφθέντων διαγωνισμού Προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε εφαρμογή της υπ΄αριθ 55472/23-07-2021 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους...

Περισσότερα

Αναμορφωμένος πίνακας αποτελεσμάτων κατάταξης Προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την κάλυψη έξι (6) θέσεων, λόγω ισοβαθμίας, προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Μερικής 3-ωρης απασχόλησης), για το διδακτικό έτος 2021-2022 της υπ' αριθ. 14739/09-08-2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Αλεξάνδρειας Σήμερα, την...

Περισσότερα

Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη έξι (6) θέσεων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, λόγω ισοβαθμίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Θα διεξάγει Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη έξι (6) θέσεων, λόγω ισοβαθμίας, προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Μερικής 3-ωρης απασχόλησης), για το διδακτικό έτος 2021­2022 της υπ' αριθ. 14739/09-08-2021 Ανακοίνωσης του...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς