Υπηρεσίες

Διαγωνισμός για την υπηρεσία «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τη Δημοπρασία και Κατασκευή του Υποέργου 2» της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τη Δημοπρασία και Κατασκευή του Υποέργου 2», εκτιμώμενης...

Περισσότερα

Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας Αμπελοτοπίων στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας”

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ...

Περισσότερα

Νέα κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπής για τη διεξαγωγή συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά τη Δημοπρασία και Κατασκευή του Υποέργου 2» (Α.Μ. 47/2020)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» β) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011, εγκύκλιο του Υπουργείου...

Περισσότερα

Κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπής για τη διεξαγωγή συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μελίκης» τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» β) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011, εγκύκλιο του Υπουργείου...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την υπηρεσία: “Εργασίες αποκατάστασης Γεφυρών Δήμου Αλεξάνδρειας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ   Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για τη Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών” για ένα (1)...

Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός για την Συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών” για ένα (1)...

Περισσότερα

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Αναγκών Πολιτικής Προστασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Με βάση την αριθμ. 183/09-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:Ω82ΥΩΨΠ-ΜΛΒ: ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές...

Περισσότερα

Μίσθωση Καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για τη μίσθωση μηχανημάτων που δεν διαθέτει ο Δήμος...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την Πρόληψη και αντιμετώπιση αναγκών Πολιτικής Προστασίας (Πυροπροστασία και Πρόληψη Πλημμυρών)

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την υπηρεσία με τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, με κριτήριο κατακύρωσης την...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς