Κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπής για τη διεξαγωγή συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μελίκης» τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»

β) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011, εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

γ) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011, απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β/7-11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,

δ) την υπ’ αριθμ. 6/Δ11/οικ.82/28.03.2018 εγκύκλιο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)»

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

Την Δευτέρα 14/09/2020 και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπής για τη διεξαγωγή συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μελίκης».
(τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.

 

Για την Επιτροπή Κλήρωσης

Αθανάσιος Καλότσης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς