Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 146/2015 απόφαση του Δ.Σ και την υπ’ αριθ. 3325/30-04-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8)...

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:1. Το από 28.3/15-04-1957 Βασιλικό Διάταγμα «Περί τηςαστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωσητου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α). 3. Τις διατάξεις της παρ....

Περισσότερα

Προσλήψεις Υδρονομέων από το Δήμο Αλεξάνδρειας

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨH ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Το από 28.3/15-04-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α), όπως αυτό συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση...

Περισσότερα

Προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων καθαριστριών σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ  [14]  ΘΕΣΕΩΝ   ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ,  ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με την υπ' αριθμό 27/2014  απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει δεκατέσσερις  (14) θέσεις καθαριστριών, με...

Περισσότερα

Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της Ενδοδημοτικής Κινητικότητας από το Δήμο Αλεξάνδρειας (Προσοχή! Αφορά ΜΟΝΟ υπαλλήλους με Μόνιμους και ΙΔΑΧ που ήδη απασχολούνται σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στα πλαίσια της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας επιθυμεί να καλύψει τις παρακάτω ειδικότητες, με προσωπικό μόνιμο ή ΙΔΑΧ,από άλλους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού [προσοχή η προθεσμία λήγει στις 29-8-2014]: Προσοχή! Αφορά ΜΟΝΟ υπαλλήλους Μόνιμους και ΙΔΑΧ που ήδη...

Περισσότερα

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, κατόπιν Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης

 ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων...

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

  ΑΠΟΦΑΣΗ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και...

Περισσότερα

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ1.2014 που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών, είκοσι (20) ατόμων για κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

 ΑνακοίνωσηΑποτελεσμάτων Προκήρυξης ΣΟΧ 1.2014  από το Δήμο Αλεξάνδρειας  Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1.2014 του Δήμου Αλεξάνδρειας, που αφορά την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα 4 Οδηγών Απορριμματοφόρου, 1 χειριστή...

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, έτους 2014 (ανακοίνωση ονομάτων)

  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Το από 28.3/15-04-1957 Βασιλικό Διάταγμα «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α ). Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α )....

Περισσότερα

Συμπληρωματική πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», στο Δήμο Αλεξάνδρειας

 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Την υπ’ αριθ. Νο 7/2013 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς