Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Γνωστοποίηση-Πρόσκληση Δημάρχου για την πρόσληψη ενός Ειδικού Συμβούλου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Επιστημών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

«Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου»

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
 3.  Το άρθρο 23 «Ειδικές Θέσεις» του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, στο οποίο προβλέπονται πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών ή Ειδικών Συνεργατών.
 4.  Το γεγονός ότι δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους οι ως άνω προβλεπόμενες ειδικές θέσεις.
 5. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα για την πραγμάτωση των αναπτυξιακών σκοπών του Δήμου, παροχής υποστήριξης σε ειδικά θέματα δημόσιων συμβάσεων που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματικής παρακολούθησης και υποβολής προτάσεων και εισηγήσεων στους τομείς της ενεργειακής πολιτικής και της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου.
 6. Την ύπαρξη εξασφαλισμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος και επόμενων οικονομικών ετών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16196/10-09-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 1.  Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Επιστημών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΓΕΩΤΕΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για θέματα:
  • περιβαλλοντικού σχεδιασμού πόλεων και αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας,
  • διερεύνησης συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, σχεδιασμού στρατηγικής πολιτικής και υποβολής εκθέσεων και εισηγήσεων αναφορικά με τους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και ενεργειακής πολιτικής του Δήμου και
  • ωρίμανσης, διαχείρισης και υποστήριξης στην παρακολούθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης,
  • εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των αναπτυξιακών σκοπών του Δήμου και
  • υποστήριξης σε ειδικά θέματα δημόσιων συμβάσεων που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου και εποπτείας εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα μετά σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνουν-αποδεικνύουν την ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή την αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή τις επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης,. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας,
  • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής, (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού).
  • Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος ή βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα
  συγκεκριμένα προσόντα ως αναφέρονται παρακάτω:
  Α) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 ν. 3584/2007)
  Β) Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 11 & 13 Ν. 3584/2007)
  Γ) Να είναι υγιείς (άρθρο 14 ν. 3584/2007)
  Δ) Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 ν.3584/2007)
  Ε) Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 11 & 15 ν. 3584/2007)
  ΣΤ) Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 ν.3584/2007).
  Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Δήμου, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42 – τ.κ. 59300 Αλεξάνδρεια, αρμόδιοι υπάλληλοι Β. Θεοδωρίδου και Σ. Τάκη, τηλέφωνα επικοινωνίας 2333350144 και 2333350129 αντίστοιχα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 3.  Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα ενεργηθεί, ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση Δημάρχου που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που, κατά την κρίση του, είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 4.  Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο πέντε ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσελήφθη, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή του.
 5.  Οι αποδοχές του Ειδικού Συμβούλου καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

Κοινοποίηση