Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για Εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

     Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003 τ. Β΄30-5-2008)που αφορά τη «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας...

Περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου για το Αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται...

Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε διάφορες ειδικότητες για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

Πληροφορίες στο κείμενο της ανακοίνωσης που ακολουθεί: Ανακοίνωση 07-06-2012

Περισσότερα

Ανακοίνωση: απευθείας ανάθεση παροχής εργασίας απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                        Αλεξάνδρεια, 23-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                 Αριθ. Πρωτ. 17331 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42 Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια Πληροφορίες: Κ. Γιάγκου Τηλέφωνο: 23333-50107 Fax: 23330-23625 Email: giagkou@alexandria.gr  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : Υποβολή προσφορών για την απευθείας...

Περισσότερα

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού: “Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας”

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν το συνημμένο έντυπο ηλεκτρονικής παραλαβής με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη...

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΔΑ: Β4ΩΜΩΨΠ-7ΤΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                            Αλεξάνδρεια, 20-04-2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                     Αριθμ.Πρωτ. 13661 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και...

Περισσότερα

Υποβολή Προσφορών για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης με απευθείας ανάθεση από το Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για το έτος 2012. Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών η 19η Απριλίου 2012 (ώρα 10:00). Πληροφορίες κα Γιάγκου (Τηλ. 2333350107). Ανακοίνωση Προμήθειας Γραφικής Ύλης και...

Περισσότερα

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας”

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάθεση της προμήθειας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 116.747,97 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από...

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΔΑ: Β4ΩΓΩΨΠ-ΞΨ4 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                     Αλεξάνδρεια 11-04-2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                           Αριθ. Πρωτ. 12885 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού συνολικής...

Περισσότερα

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το Ν.3316/2005

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΨΠ-ΧΜ5 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                    Αλεξάνδρεια, 09/04/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ.: 12663 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.3316/05 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18) Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει την ανάθεση της...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς