Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

(Ενημερωμένο 01/09/2017) – Διαγωνισμός με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης Στατικής επάρκειας και αποκατάστασης του φέροντα οργανισμού κτιρίου αγροτεμαχίου 468 Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας διακηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/2016 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).
1. Κύριος του Έργου: ο Δήμος Αλεξάνδρειας
Εργοδότης – Αναθετούσα Αρχή: ο Δήμος Αλεξάνδρειας
Προϊστάμενη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας
Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης , στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές:
ΟδόςΕθνικής Αντιστάσεως 42
Ταχ.Κωδ. 59300
Τηλ. 2333350133,2333350153
fax 2333350108
E-mail zaxamak@alexandria.gr, karavasilis@alexandria.gr
Διευθύνουσα Υπηρεσία : η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης 
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, Εθνικής Αντιστάσεως 42, πληροφορίες κα. Ζ. Μακρή, κ. Χ. Καραβασίλης τηλ.: 2333350133,2333350153. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των αρχιτεκτονικών σχεδίων που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης και του φωτογραφικού υλικού αλλά και όλων των εγγράφων της σύμβασης, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 42 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα τεύχη της διαδικασίας διατίθενται από την ιστοσελίδα:  http://www.alexandria.gr
2. Αντικείμενο της Σύμβασης
Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στη σύνταξη Μελέτης στατικής επάρκειας και αποκατάστασης (εφόσον κριθεί σκόπιμο) του φέροντα οργανισμού του κτιρίου που βρίσκεται στο υπ’ αριθ. 468 αγροτεμάχιο Αλεξάνδρειας προκειμένου να στεγάσει το εν λόγω κτίριο χώρους απαραίτητους για τη λειτουργία ενός μόνιμου καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με  τις διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ (ΦΕΚ 42/Β/20-01-2012), όπως ισχύουν σήμερα. Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 15.173,23€ (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει την προεκτιμώμενη αμοιβή της παρακάτω κατηγορίας μελέτης: 13.194,11€ (χωρίς ΦΠΑ) για μελέτη κατηγορίας 8 (Στατικές Μελέτες) και 1.979,12€ για απρόβλεπτες δαπάνες.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
3.1 Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς αναφέρεται στο άρθρο 20 του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης ενώ στο άρθρο 22.1 αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
3.2 Στο διαγωνισμό καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας που αναφέρεται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
3.3 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
3.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3.5 Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών.
α. στην κατηγορία μελέτης 8,ΣΤΑΤΙΚΗ, πτυχία τάξεων Β΄ και άνω
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
4. Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές
5. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δύο (2) μήνες και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
6. Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΑ: 7411.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας)
7.Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.
8. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 15.2 αναλυτικής διακήρυξης).
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
α) Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς: ο συντελεστής βαρύτητας ορίζεται σε70%.
Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς γίνεται με τον τύπο:
                    U ΤΠ= 30%*Κ1 + 30%*Κ2 + 40%*Κ3
όπου Κ1 : ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης και η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης, Κ2 : ο χρόνος παράδοσης, Κ3 :  εμπειρία σε εκπόνηση μελέτης  παρόμοιας φύσης
β) Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς: Ο συντελεστής  βαρύτητας ορίζεται σε  30%
10. Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την Τετάρτη, 30η Αυγούστου 2017, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο  έως την Παρασκευή  1η Σεπτεμβρίου 2017. Επίσης μέχρι την ημέρα αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.
11. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
12. Ο απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον 10 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. 
13. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλ. την Οικονομική Επιτροπή.
14. Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της αναλυτικής διακήρυξης.
Αλεξάνδρεια, 23.08.2017
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Κοινοποίηση