Ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 231.999,93 ευρώ με τον Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ανά ομάδα θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Κριτήριο ανάθεσης των εκτελεστικών συμβάσεων ανά ομάδα προβλέπεται συγκεκριμένο προσυμφωνημένο ποσοστό, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης.
Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τρεις (3)
οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  • Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  • Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42
  • Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
  • Τηλ.: 2333350115
  • Telefax: 2333350159
  • E-mail: kakagiannis@alexandria.gr
  • Ιστοσελίδα: https://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL 521
Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας:
Ομάδα 1: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για απορριμματοφόρα, φορτηγά, υδροφόρα, ημιφορτηγά (αγροτικά), υπερκατασκευές απορριμματοφόρων & φορτηγών : CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 36.290,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ομάδα 2: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για δίκυκλα: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 7.258,06 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ομάδα 3: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για μηχανήματα έργου: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 80.645,14 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
Ομάδα 4: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για αγροτικά μηχανήματα: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 28.225,80 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ομάδα 5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης για επιβατικά-λεωφορείο: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 8.870,96 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ομάδα 6: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ελαστικών μερών όλων των οχημάτων εκτός των δικύκλων: CPV 50110000-9 – Συνολικός προϋπολογισμός 25.806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή για όλες τις ομάδες, η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για ένα (1) έτος και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 31.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 21.08.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στη διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.
Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών, κ. Κακαγιάννης Δημήτρης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2333350115.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς