Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανοικτή διαδικασία για το έργο: “Ασφαλτόστρωση και βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αλεξάνδρειας” με προϋπολογισμό 627.500,00 Ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ασφαλτόστρωση και βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 627.500,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%, Κωδικός CPV: 45233222-1: «Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης» και αναλύεται σε:

  • Δαπάνη Εργασιών 368.352,40
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 66.303,43
  • Απρόβλεπτα 65.198,37€,
  • Αναθεώρηση 6.194,19
  • ΦΠΑ 121.451,61

Το έργο είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50131 – 50153.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08.02.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16.02.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1ης τάξης και άνω.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ. 65) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.Ε.Π. με ανάλογη εφαρμογή του αρ. 52 του Π.Δ. 71/2019.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.120,97 ΕΥΡΩ υπερ του Κυρίου του έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύος μέχρι 07/04/2023. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα τρεις (13) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω επενδυτικού δανείου (σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 153/2021).

  • Κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
  • Κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και του Τ.Π. και Δανείων.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 02.64.7333.01 πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αλεξάνδρειας.

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 24.01.2022 και φέρει αριθμό ΑΔΑΜ:22PROC009955116, ενώ ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ είναι 186297.

 

Ο Δήμαρχος


Γκυρίνης Παναγιώτης

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

Κοινοποίηση