Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπλαση της πλατείας Ηρώου στην πόλη της Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΟΥ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 503.548,39 € πλέον Φ.Π.Α. 24%,

Κωδικοί CPV:

  • 45211360-0: Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής
  • 51100000-3:  Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • 77310000-6: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

και αναλύεται σε:

  • Δαπάνη Εργασιών: 362.866,35€
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 65.315,94€
  • Απρόβλεπτα: 64.227,34€,
  • Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 11.138,76€,
  • Φ.Π.Α.: 120.851,61€.

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50109- Δήμητρα Αγγέλη, e-mail: aggeli@alexandria.gr, FAX επικοινωνίας 2333 3 50108.

2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01.03.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07.03.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016.

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ.65) για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.Ε.Π. με ανάλογη εφαρμογή του αρ.52 του Π.Δ. 71/2019.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.000,00€  υπέρ του Κυρίου του Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 01.05.2025.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται:

α) από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 του  Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», με το ποσό των 374.640,00€ για το οποίο έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 246.3.8/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΜΤ346Ψ844-Λ8Ο), και
β) από ιδίους πόρους του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΤΑΠ 2021 και ΤΑΠ 2022) με το ποσό των 249.760,00€.

Είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2024 στον Κ.Α.02.35.7322.04.

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 13.02.2024 και φέρει αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014255413 ενώ ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ είναι 205549.

Ο
Δήμαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

Συνημμένα:

 

 

 

Κοινοποίηση