Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Διαγωνισμός για την διαμόρφωση και επισκευή του Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 295.161,29 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, (Κωδικοί CPV: 45210000-2-Εργασίες κατασκευής κτιρίων) και αναλύεται σε:

  • Δαπάνη Εργασιών: 214.045,48€
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 38.528,19€
  • Απρόβλεπτα: 37.886,05€,
  • Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 4.701,57€,
  • Φ.Π.Α.: 70.838,71€.

Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.alexandria.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50109, FAX επικοινωνίας 2333 3 50108.

2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26.02.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01.03.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016.

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (άρθ.65) για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και να περιλαμβάνουν βασική στελέχωση αντίστοιχη με αυτή των απαιτούμενων τάξεων του Μ.Ε.Ε.Π. με ανάλογη εφαρμογή του αρ.52 του Π.Δ. 71/2019.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.900,00€ υπέρ του Κυρίου του Έργου ή του Φορέα Κατασκευής και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 25.01.2025. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 344.000,01€ συμπερ. Φ.Π.Α. 24% και από ιδίους πόρους του Δήμου με το ποσό των 21.999,99€ συμπερ. Φ.Π.Α. 24%, και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2024 στον Κ.Α. 02.69.7336.01.

6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 08.02.2024 και φέρει αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014235766 ενώ ο συστημικός αριθμός του ΕΣΗΔΗΣ είναι 204111.

 

Ο
Δήμαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

Συνημμένα:

 

 

 

Κοινοποίηση