Εκτύπωση

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου  2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄ στα γραφεία της επιχείρησης <οδός Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο>, για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 
1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή υπολοίπων πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης  υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, διάρκειας δύο (2) μηνών
 
3. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, διάρκειας δύο (2) μηνών
 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ