Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση για την πρόσληψη υδρονομέων από το Δήμο Αλεξάνδρειας, για την αρδευτική περίοδο 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨH ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2024

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το από 28.3/15-04-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α) και την παρ. 3I του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019
3. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011
6. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 5047/2023
7. Το υπ’ αριθμ. 24377/10-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ α’ βαθμού»
8. Το υπ΄ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 έγγραφο του Γ’ Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο η αμοιβή των υδρονομέων άρδευσης, ως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4354/15
9. Τις διατάξεις του άρθρου 78 “Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010, του N. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14-04-2014) “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών”, του οποίου η ισχύς αρχίζει από την ψήφισή του, ήτοι από 10-04-2014
10. Την υπ’ αριθμ. 85/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 186/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας)»
11. Την υπ’ αριθμ. 2049/24-02-2014 εγκριτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της ανωτέρω απόφασης
12. Την υπ’ αριθμ. 52/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας
13. Την υπ΄ αριθμ. 81/2024 (ΑΔΑ: 60ΥΜΩΨΠ-Τ7Θ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 01-04-2024 έως και 12-04-2024 στην έδρα του Δήμου, στις Υπηρεσίες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθν. Αντίστασης 62, Γραφείο Πρωτοκόλλου – Νο 17, Ισόγειο), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας με τις υπ΄ αριθ 52/2024 και 81/2024 αποφάσεις τους αντίστοιχα, καθόρισαν τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. για την Δ.Ε. Αλεξάνδρειας τρία (3) άτομα
Β. για την Δ.Ε. Πλατέος τέσσερα (4) άτομα
Γ. για την Δ.Ε. Μελίκης είκοσι έξι (26) άτομα
Δ. για την Δ.Ε. Αντιγονιδών πέντε (5) άτομα
Συνολικός αριθμός: Tριάντα οκτώ (38) άτομα Υδρονομείς Άρδευσης.

2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 52/2024 απόφασή του την αρδευτική περίοδο για το έτος 2024, από 01/04/2024 έως 31/10/2024.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο «’Υδρονομεύς δύναται να εκλεγή και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης.»
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
4 . Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
α . Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β . Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται η γνώση ανάγνωσης και γραφής καθώς και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο.
5 . Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαν τες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

6. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό (Αναζητείται – εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

7. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Οι υδρονομείς άρδευσης θα εκλεγούν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του από 28.3/15-04-1957 Β.Δ. «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α), όπως αυτό ισχύει

8. Διορισμός
Οι υδρονομείς διορίζονται εντός του χρονικού διαστήματος της αρδευτικής περιόδου, όπως έχει καθορισθεί στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με διάρκεια σύμβασης έως πέντε μήνες εντός της αρδευτικής περιόδου

9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στο τηλέφωνο 2333350121, κα Σαλιάρα Περσεφόνη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συνημμένα:

α) Η πλήρης ανακοίνωση
β) Αίτηση
γ) Υπεύθυνη δήλωση

 

 

Κοινοποίηση