Προμηθειών

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 
 
(Δείτε το συνημμένο φάκελο για νέες εκδόσεις των αρχείων) 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 66.097,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Παρασκευή 29/09/2017 και ώρα 09.00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 6) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350115.    

 
 
                                   
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
(περιέχει επικαιροποιημένο έγγραφο οικονομικής προσφοράς στον Προϋπολογισμό - 26/09/2017)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
 
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού (αντλίες, inverter και λοιπών παγίων) για το αρδευτικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, προϋπολογισμού 57.660,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42.
Ταχ.Κωδ.: 593 00
Τηλ.: 2333350115
Telefax: 2333350159
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ιστοσελίδα: alexandria.gr
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.alexandria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 
3. Κωδικός CPV: 42122130-0.
 
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
O Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί  δώδεκα (12) αντλίες και έναν (1) ηλεκτρονικό ρυθμιστή στροφών (Inverter) που θα τοποθετηθούν σε αντλιοστάσια της Δ. Ε. Μελίκης.  
ΟΜΑΔΑ  Α΄: ΑΝΤΛΙΕΣ [Δώδεκα (12) αντλίες συνολικής δαπάνης 39.800,00 €],
ΟΜΑΔΑ  Β΄ : ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) συνολικής δαπάνης 6.700,00 €,
 
5. Εναλλακτικές προσφορές:
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
 
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας και είναι εγκατεστημένοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
 
8. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας-Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 29-12-2016 ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 και η ώρα λήξης 11.00 Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τέσσερις (4) μήνες 
 
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 
11. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.7135.04 του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2016 του Δήμου (υπ’ αριθ. 321/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης).
 
12. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 
13. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
 

Ο Δήμαρχος


Παναγιώτης Γκυρίνης  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΩΝ/ΔΠ
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών/ΔΠ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία  της κάθε ομάδας, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος της αντίστοιχης ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.950,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, την 05/05/2015   ημέρα  Τρίτη και από ώρα 9.30 π.μ. έως 10.00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου:www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών(Γραφείο 10) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350144 και 2333350138.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την “προμήθεια  ασφαλτομίγματος για την κάλυψη των λακκουβών των οδών του Δήμου”,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία των προς προμήθεια ειδών όλων των ομάδων ή κάθε ομάδας με την προϋπόθεση, ότι η προσφορά θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος της αντίστοιχης ομάδας , συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.998,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Τετάρτη 29/04/2015 και από ώρα 09.30 π.μ. έως 10.00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 10) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350138. 
 
 
                                         
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων-συστημάτων άρδευσης με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία  της κάθε ομάδας, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος της αντίστοιχης ομάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 66.478,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, την 24/04/2015   ημέρα  Παρασκευή και από ώρα 9.30 π.μ. έως 10.00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου:www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών(Γραφείο 10) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350144 και 2333350138.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 7

History-Tradition

Πόσοι είναι online

We have 105 guests online

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών


Search

diavgeia all logo

Πολιτική Προστασία

Minors & Alcoholo