Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ.Απόφασης:08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Αριθμός απόφασης: 08/2011

ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής για την κατάρτιση και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση, Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 18 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 951/13-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο , πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών[33] μελών παραβρέθηκαν παρόντα. τριάντα δύο[32]μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Κούγκας Αθανάσιος

2. Γκιουρτζής Ιωάννης

3. Γκαβαρδίνας Νικόλαος

4. Βασιλόπουλος Δημήτριος

5. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος

6. Μοσχοπούλου Όλγα

7. Ανδρονίδης Σάββας

8. Παπαδόπουλος Δημήτριος

9. Παντόπουλος Χρήστος

10.Τσιφόπουλος Ευθύμιος

11. Ματσούκας Αριστείδης

12. Διακόπουλος Κωνσταντίνος

13. Γκιορτζής Δημήτριος

14. Κωτούλας Χρήστος

15.Τζίλας Γεώργιος

16. Κιοσέογλου Ιερεμίας

17.Στεργιόπουλος Γρηγόριος            

18. Μητρόπουλος Ευάγγελος

19. Κοριτίδης Ζαχαρίας- Γεώργιος

20. Μπούτσης Παναγιώτης

21. Γκιόνογλου Χαράλαμπος

22. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος

23. Απατσίδης Ιωάννης

24. Χαλκίδης Ισαάκ

25. Βουλγαροπούλου Μαρία

26. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης

27. Δριστάς Στέφανος

28. Ανεσίδης Νικόλαος

29. Σαρακατσιάνος Νικόλαος

30. Τασιόπουλος Αναστάσιος

31. Τσιάπλας Αθανάσιος

32. Αλευράς Χρήστος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Λαμπίρη Αννα

Από το σύνολο των τεσσάρων (04) Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες οι τέσσερις (04) , ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ρεσινιώτης Απόστολος

2. Μαντζώλας Γεώργιος 3

.Μητσόπουλος Βασίλειος

4. Κιορογλίδης Κωνσταντίνος

Από το σύνολο των είκοσι έναν (21) Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες οι (19) , ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Κεμπαπίδης Ιωάννης

2.Αργιαντόπουλος Στέφανος

3. Χατζόπουλος Σωτήριος

4. Σπανός Νικόλαος

5.Γιαννεκας Χρήστος

6.ΚατράναςΑθανασιος

7. Καραγιάννης Σωτήριος

8. Καρυτόπουλος Θωμάς

9. Τάνης Αθανάσιος

10.Μουρατίδης Θεοχάρης

11.Θυμιόπουλος Γρηγόριος           

12.Γιαννόπουλος Σωτήριος

13.Θυμιόπουλος Δημήτριος

14. Παναγιωτίδης Κυριάκος

15. Παπαδημητρίου Βασίλειος

16. Τσεκούρας Αθανάσιος

17.Κωστόπουλος Ματθαίος

18.Γκούντας Βασίλειος

19.Κασνάκης Δήμος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Παπαδοπούλου Ανθία

2. Βεσυροπούλου Ζωή.

Παρατηρήσεις:

Ο Δ.Σ. Ι. Απατσίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την παρ.6 του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Φώτιος Δημητριάδης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία Δημητρίου, τακτική υπάλληλο του δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με Γ’ βαθμό.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μεταξύ των πολυπληθών αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 65 του Ν.3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), περιλαμβάνεται η αρμοδιότητα να «καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67» (παρ. 9), που αναφέρει ότι «με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Στον «Οδικό Χάρτη Άμεσων Ενεργειών Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού» που εξέδωσε τον περασμένο Δεκέμβριο το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρεται, για την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, προτεινόμενη [για τους Δήμους] ημερομηνία «έως 31/01/2011» με τη σημείωση ότι «Θα εκδοθεί πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. μετά από πρόταση της ΚΕΔΚΕ (έως 31/12/2010)». [δεν έχει εκδοθεί ακόμη]

Σημειώνω ότι το 2008 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, εξέδωσε με απόφασή του «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β’ 663, 16-04-2008) στα πλαίσια των διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, βάσει του οποίου πολλά Δημοτικά Συμβούλια Δήμων της χώρας προχώρησαν στη σύνταξη των δικών τους Κανονισμών.

Με τον «Καλλικράτη», ως γνωστόν, επήλθαν σημαντικότατες, σε ευρεία έκταση, αλλαγές σε θεσμικά όργανα και στη συνολική λειτουργία των Δήμων, πρόβλεψη νέων Επιτροπών (Οικονομική, Ποιότητας Ζωής, Διαβούλευσης, κλπ.) καθώς και αποκεντρωμένων Δημοτικών Οργάνων (Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων), που, εκ των πραγμάτων, καθιστούν ανεπίκαιρους όλους τους μέχρι τώρα ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων.

Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο, ως το κορυφαίο συλλογικό-αποφασιστικό όργανο του Δήμου, είναι «ο καθρέφτης» όπου απεικονίζεται η συνολική έκφραση, λειτουργία και δράση της δημοτικής αρχής, με όλα τα θετικά και αρνητικά της, που ασφαλώς έχουν αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, κρίνω ότι είναι απαραίτητο να προβούμε το συντομότερο στη σύνταξη και κατόπιν στην έγκριση από το Δημοτικό μας Συμβούλιο του Κανονισμού Λειτουργίας, ώστε οι συνεδριάσεις μας να διεξάγονται μέσα σε προδιαγεγραμμένα, με σαφήνεια, πλαίσια και κανόνες, που θα στηρίζονται στις αρχές προαγωγής της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, της ελεύθερης έκφρασης των απόψεων, της διαβούλευσης πριν τη λήψη των αποφάσεων, της συμμετοχής, της διαφάνειας, αλλά και του πολιτικού πολιτισμού που θα πρέπει να διακρίνει όλους εμάς τους αιρετούς.

Στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί και θα πρέπει να περιλαμβάνονται, αναλυτικά, διατάξεις :

Για όλα τα αποφασιστικά και γνωμοδοτικά όργανα, μονομελή και συλλογικά, και τις επιτροπές που προβλέπονται από διατάξεις νόμων να λειτουργούν στους Δήμους, καθώς και τις μεταξύ τους θεσμοθετημένες σχέσεις.

Για τον τρόπο, τις μεθόδους, τα μέσα και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε όλα τα στάδια λειτουργίας και επιτέλεσης του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων και την έκδοση της πρόσκλησης, μέχρι και την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.

Για την καθεαυτή διεξαγωγή των συνεδριάσεων, από την έναρξη μέχρι και τη λήξη τους, με περιγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και κανόνων οργάνωσης της συζήτησης και λήψης των αποφάσεων.

Για την ανάδειξη της θεσμικής υπόστασης όλων των Δημοτικών Παρατάξεων, με προβλέψεις για την απρόσκοπτη επιτέλεση του ελεγκτικού τους έργου.

Για τους κανόνες δημοσιότητας των συνεδριάσεων, προσέλκυσης και συμμετοχής των φορέων και των δημοτών σε αυτές, καθώς και για την διευκόλυνση του έργου των εκπροσώπων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου όσον αφορά την κάλυψη των συνεδριάσεων και την παροχή εγγράφων στοιχείων και εισηγήσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Με βάση τα παραπάνω, έκρινα σκόπιμο και αναγκαίο να εισάγω το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της πρώτης κιόλας τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, προτείνοντας να οριστεί μία Επιτροπή που θα αναλάβει, εντός ενός μηνός το αργότερο από τη σύστασή της, να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο ολοκληρωμένο σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας, προκειμένου να συζητηθεί και να ψηφιστεί από την ολομέλεια του Σώματος.

Σε περίπτωση δε, που το Υπουργείο Εσωτερικών εκδώσει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 67 παρ. 9 του Ν.3852/2010 «πρότυπο Κανονισμό» και εφόσον αυτός περιλαμβάνει ουσιώδεις και χρήσιμες διατάξεις που εμείς είτε δεν προνοήσαμε είτε δεν μπορέσαμε να προβλέψουμε, τότε να προβούμε σε σχετική τροποποίηση και προσαρμογή.

Προτείνονται ως μέλη της ανωτέρω επιτροπής οι:

-Γκιουρτζής Ιωάννης (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

-Απατσίδης Ιωάννης ( Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

-Τσιάπλας Αθανάσιος ( Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου)

-Αλευράς Χρήστος ( Αρχηγός ελάσσονος αντιπολίτευσης)

Το λόγο πήρε ο πρόεδρος της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Χαράλαμπος Γκιόνογλου, ο οποίος πρότεινε ως εκπρόσωπο της παράταξής της μείζονος αντιπολίτευσης στην ανωτέρω επιτροπή τον κ. Τασιόπουλο Αναστάσιο αντί του κ. Απατσίδη Ιωάννη.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής για την κατάρτιση και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση, Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας τους:

-Γκιουρτζή Ιωάννη (Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου)

-Τασιόπουλο Αναστάσιο ( Δημοτικό Σύμβουλο μειοψηφίας )

-Τσιάπλα Αθανάσιο ( Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου)

-Αλευρά Χρήστο ( Αρχηγό ελάσσονος αντιπολίτευσης)

B Συστήνει Επιτροπή για την κατάρτιση και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση, Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας ως εξής:

-Γκιουρτζής Ιωάννης (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) ως μέλος

-Τασιόπουλος Αναστάσιος ( Δημοτικό Σύμβουλο μειοψηφίας ) ως μέλος

-Τσιάπλας Αθανάσιος ( Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου) ως μέλος

-Αλευράς Χρήστος ( Αρχηγός ελάσσονος αντιπολίτευσης) ως μέλος

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 08/2011.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                         Τα Μέλη

(έπονται οι υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό

 

Αλεξάνδρεια, 24-01-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση