Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ.Απόφασης: 09/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Αριθμός απόφασης: 09/2011

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών άρθρου 46 Ενιαίου Κανονισμών Προμηθειών ΟΤΑ, για το έτος 2011.

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 18 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 951/13-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο , πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών[33] μελών παραβρέθηκαν παρόντα. τριάντα δύο[32]μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Κούγκας Αθανάσιος

2. Γκιουρτζής Ιωάννης

3. Γκαβαρδίνας Νικόλαος

4. Βασιλόπουλος Δημήτριος  

5. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος

6. Μοσχοπούλου Όλγα

7. Ανδρονίδης Σάββας

8. Παπαδόπουλος Δημήτριος

9. Παντόπουλος Χρήστος

10.Τσιφόπουλος Ευθύμιος

11. Ματσούκας Αριστείδης

12. Διακόπουλος Κωνσταντίνος

13. Γκιορτζής Δημήτριος

14. Κωτούλας Χρήστος

15.Τζίλας Γεώργιος

16. Κιοσέογλου Ιερεμίας

17. Στεργιόπουλος Γρηγόριος      

18. Μητρόπουλος Ευάγγελος

19. Κοριτίδης Ζαχαρίας- Γεώργιος

20. Μπούτσης Παναγιώτης

21. Γκιόνογλου Χαράλαμπος 

22. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος

23. Απατσίδης Ιωάννης

24. Χαλκίδης Ισαάκ

25. Βουλγαροπούλου Μαρία

26. Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης

27. Δριστάς Στέφανος

28. Ανεσίδης Νικόλαος

29. Σαρακατσιάνος Νικόλαος 

30.Τασιόπουλος Αναστάσιος

31. Τσιάπλας Αθανάσιος

32. Αλευράς Χρήστος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Λαμπίρη Αννα

Από το σύνολο των τεσσάρων (04) Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες οι τέσσερις (04) , ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ρεσινιώτης Απόστολος

2. Μαντζώλας Γεώργιος

3.Μητσόπουλος Βασίλειος

4. Κιορογλίδης Κωνσταντίνος

Από το σύνολο των είκοσι έναν (21) Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες οι (19) , ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Κεμπαπίδης Ιωάννης

2. Αργιαντόπουλος Στέφανος

3. Χατζόπουλος Σωτήριος

4. Σπανός Νικόλαος 

5. Γιαννεκας Χρήστος

6. Κατράνας Αθανασιος

7. Καραγιάννης Σωτήριος

8. Καρυτόπουλος Θωμάς

9. Τάνης Αθανάσιος

10. Μουρατίδης Θεοχάρης

11. Θυμιόπουλος Γρηγόριος          

12.Γιαννόπουλος Σωτήριος

13.Θυμιόπουλος Δημήτριος

14. Παναγιωτίδης Κυριάκος

15. Παπαδημητρίου Βασίλειος

16. Τσεκούρας Αθανάσιος

17.Κωστόπουλος Ματθαίος

18.Γκούντας Βασίλειος

19.Κασνάκης Δήμος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Παπαδοπούλου Ανθία

2. Βεσυροπούλου Ζωή.

 

Παρατηρήσεις:

Ο Δ.Σ. Ι. Απατσίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την παρ.6 του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Φώτιος Δημητριάδης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία Δημητρίου, τακτική υπάλληλο του δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με Γ’ βαθμό.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 46 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)» (ΦΕΚ Β’ 185, 23-03-1993), η διενέργεια των διαγωνισμών προμηθειών, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και η απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών των δήμων, που εκτελούν τις προμήθειές τους κατά τις διατάξεις της ως άνω απόφασης, γίνεται από Επιτροπές. Οι Επιτροπές μπορεί να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν, πέραν των θεμάτων αξιολόγησης, και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρεις (3) δημοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση των επιτροπών ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο δήμος δεν διαθέτει, τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Για προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 211.129 Ευρώ στις παραπάνω επιτροπές είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο (2) δημοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προμήθειας. Εάν ο δήμος δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων των φορέων που αναφέρονται ανωτέρω. Μαζί με τα τακτικά μέλη των Επιτροπών, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ορίσει τρεις (3) δημοτικούς υπαλλήλους, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή άρθρου 46 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν το έτος 2011 από το Δήμο Αλεξάνδρειας, καθώς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής εκ των μελών της.

Προτείνονται ως τακτικά μέλη οι εξής δημοτικοί υπάλληλοι:

– Κιρτικίδου Έφη ( ΠΕ1 Διοικητικού) ως πρόεδρος

– Λάχανη Όλγα (ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού) ως μέλος

– Ξυδοπούλου Μαρία (ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ως μέλος

Προτείνονται ως αναπληρωματικά μέλη οι εξής δημοτικοί υπάλληλοι:

– Παπαδοπούλου Ευαγγελία ΠΕ1 Διοικητικού

– Αρβανιτοπούλου Παρθένα ΔΕ1 Διοικητικού

– Χατζίκου Πηγή ΔΕ1 Διοικητικού

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

 την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει ως τακτικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών άρθρου 46 Ενιαίου Κανονισμών Προμηθειών ΟΤΑ, για το έτος 2011 τους:

– Κιρτικίδου Έφη ( ΠΕ1 Διοικητικού)

– Λάχανη Όλγα (ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού)

– Ξυδοπούλου Μαρία (ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Β. Ορίζει ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών άρθρου 46 Ενιαίου Κανονισμών Προμηθειών ΟΤΑ, για το έτος 2011 τους:

– Παπαδοπούλου Ευαγγελία ΠΕ1 Διοικητικού

– Αρβανιτοπούλου Παρθένα ΔΕ1 Διοικητικού

– Χατζίκου Πηγή ΔΕ1 Διοικητικού

Γ. Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών άρθρου 46 Ενιαίου Κανονισμών Προμηθειών ΟΤΑ, για το έτος 2011 ως εξής:

Τακτικά Μέλη

– Κιρτικίδου Έφη (ΠΕ1 Διοικητικού) ως πρόεδρος

– Λάχανη Όλγα (ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού) ως μέλος

– Ξυδοπούλου Μαρία (ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ως μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

– Παπαδοπούλου Ευαγγελία ΠΕ1 Διοικητικού

– Αρβανιτοπούλου Παρθένα ΔΕ1 Διοικητικού

– Χατζίκου Πηγή ΔΕ1 Διοικητικού

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 09/2011.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                               Τα Μέλη

(έπονται οι υπογραφές)

 

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό

 Αλεξάνδρεια, 25-01-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση