Προσλήψεις

Τοποθέτηση προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης”

  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Την υπ’ αριθ. Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση...

Περισσότερα

Τοποθέτηση προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας” – Γ’ Κύκλος

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994(Α΄28),...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσης Καθαριστή/τριας στο Δημοτικό Σχολείο Καβάσιλας- Π. Σκυλιτσίου & Νηπ/γείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ανακοίνωση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ – Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την αριθ. 34/09-07-2019 με ΑΔΑ:63ΖΦΟΛΜΨ-Ζ2Ζ απόφαση...

Περισσότερα

Και Τρεις νέες Προσλήψεις Προσωπικού μέσω της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (Νέα ονόματα)

  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Την υπ’ αριθ. Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού...

Περισσότερα

Και Νέα Πρόσληψη Προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης» στον Δήμο Αλεξάνδρειας (ανακοίνωση ονομάτων)

  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  Την υπ’ αριθ. Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Πινάκων Κατάταξης για την Πρόσληψη Προσωπικού (11 θέσεις), για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Ανακοίνωση από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας των Πινάκων Κατάταξης για την Πρόσληψη Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 με αριθ.πρωτ. 1080/04.06.2019 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 100, 101, 102, 103,...

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης” στον Δήμο Αλεξάνδρειας (ανακοίνωση ονομάτων)

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Την υπ’ αριθ. Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης...

Περισσότερα

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης”

Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης” ΑΠΟΦΑΣΗ Ο...

Περισσότερα

Πρόσληψη 8 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την Κάλυψη Εποχικών Αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών...

Περισσότερα

3 Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής αναζητά η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας με διάρκεια σύμβασης 4 μήνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια –οδός Βεροίας-Δημοτικό Κολυμβητήριο...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς