Προσλήψεις

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός Καθηγητή Χορωδίας ΤΕ και 11 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους. Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσληψη, με σύμβαση...

Περισσότερα

Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για τον Κωδικό θέσης 201 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών της ΣΟΧ 1/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 201 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β “ΠΡΟΩΘΗΣΗ...

Περισσότερα

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου   Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ 1. Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου, ΠΕ ή ΤΕ Γεωτεχνικών Επιστημών, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος...

Περισσότερα

Δημόσια Κλήρωση για την Κάλυψη μια Θέσης Κοινωνικού Λειτουργού μεταξύ Δεκατριών Αιτούντων, λόγω Ισοβαθμίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Θα διεξάγει Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη μια (1) θέσης μεταξύ δεκατριών (13) αιτούντων, λόγω απόλυτης ισοβαθμίας, για τον κωδικό θέσης 201 Κοινωνικών Λειτουργών της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης του Δήμου...

Περισσότερα

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

    ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ “Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου” Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και...

Περισσότερα

Τοποθέτηση προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης

  Τοποθέτηση προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης” ΑΠΟΦΑΣΗ...

Περισσότερα

Γνωστοποίηση-Πρόσκληση Δημάρχου για την πρόσληψη ενός Ειδικού Συμβούλου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Επιστημών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,...

Περισσότερα

Τοποθέτηση προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης”

  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Την υπ’ αριθ. Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση...

Περισσότερα

Τοποθέτηση προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας” – Γ’ Κύκλος

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994(Α΄28),...

Περισσότερα

Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσης Καθαριστή/τριας στο Δημοτικό Σχολείο Καβάσιλας- Π. Σκυλιτσίου & Νηπ/γείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ανακοίνωση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ – Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την αριθ. 34/09-07-2019 με ΑΔΑ:63ΖΦΟΛΜΨ-Ζ2Ζ απόφαση...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς