Προμήθειες

(Ενημέρωση 09/10/2019) Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Με βάση την αριθμ. 181/23-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διακηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για...

Περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων από το Δήμο Αλεξάνδρειας

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων λόγω έκτακτων αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 105.152,00 ευρώ με το...

Περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Έτους 2019

Νέο - 28/06/2019: Απαντήσεις σε ερωτήματα   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019, για τις ανάγκες των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου, με...

Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού από το Δήμο Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού  99.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ...

Περισσότερα

(Ενημέρωση 26-09-2017) – Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αγωγών αρδευτικού δικτύου αξίας 66.097,60€

(Δείτε το συνημμένο φάκελο για νέες εκδόσεις των αρχείων) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ,...

Περισσότερα

Προμήθεια Εξοπλισμού (αντλίες, inverter και λοιπών παγίων) για το Αρδευτικό Δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού (αντλίες, inverter και λοιπών...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την Προμήθεια και τη Μεταφορά χωμάτων και χαλικιών/ΔΠ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΩΝ/ΔΠ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια και μεταφορά χωμάτων και χαλικιών/ΔΠ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική...

Περισσότερα

Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την κάλυψη λακκουβών των οδών του δήμου

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔιακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την “προμήθεια  ασφαλτομίγματος για την κάλυψη των λακκουβών των οδών...

Περισσότερα

Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων-συστημάτων άρδευσης από το Δήμο Αλεξάνδρειας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων-συστημάτων άρδευσης με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη...

Περισσότερα

Προμήθεια “Ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής χρόνου παρουσίας”

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙόσους το επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο (σε έντυπο της υπηρεσίας) οικονομική προσφορά, για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής χρόνου παρουσίας) για τις...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς