Πρόσκληση για τη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

    

————————————–

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

————————————-

                                                                     Αλεξάνδρεια, 31/1/2011

                                                                         Αριθ. Πρωτ. 2818

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την 4η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

-Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα της κ. Βουλγαροπούλου Μαρίας.

Με Εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκαβαρδίνας Νικόλαος

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς