Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ.Απόφασης: 25/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Αριθμός απόφασης: 25/2011

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Παλαιόχωρας Δήμου Πλατέος» Α.Μ. 215/2007

Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 18 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 951/13-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο , πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών[33] μελών παραβρέθηκαν παρόντα. τριάντα δύο[32]μέλη και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κούγκας Αθανάσιος

2. Γκιουρτζής Ιωάννης

3. Γκαβαρδίνας Νικόλαος

4. Βασιλόπουλος Δημήτριος

5. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος

6. Μοσχοπούλου Όλγα

7. Ανδρονίδης Σάββας

8. Παπαδόπουλος Δημήτριος

9. Παντόπουλος Χρήστος\

10.Τσιφόπουλος Ευθύμιος  

11. Ματσούκας Αριστείδης

12.Διακόπουλος Κωνσταντίνος

13.Γκιορτζής Δημήτριος

14.Κωτούλας Χρήστος

15.Τζίλας Γεώργιος

16. Κιοσέογλου Ιερεμίας

17. Στεργιόπουλος Γρηγόριος       

18. Μητρόπουλος Ευάγγελος

19. Κοριτίδης Ζαχαρίας – Γεώργιος

20.Μπούτσης Παναγιώτης

21. Γκιόνογλου Χαράλαμπος

22. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος

23. Απατσίδης Ιωάννης

24.Χαλκίδης Ισαάκ

25.Βουλγαροπούλου Μαρία

26.Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης

27.Δριστάς Στέφανος

28.Ανεσίδης Νικόλαος

29. Σαρακατσιάνος Νικόλαος

30. Τασιόπουλος Αναστάσιος

31. Τσιάπλας Αθανάσιος

32. Αλευράς Χρήστος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Λαμπίρη Αννα

Από το σύνολο των τεσσάρων (04) Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες οι τέσσερις (04) , ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρεσινιώτης Απόστολος

2. Μαντζώλας Γεώργιος

3. Μητσόπουλος Βασίλειος

4. Κιορογλίδης Κωνσταντίνος

Από το σύνολο των είκοσι έναν (21) Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων βρέθηκαν παρόντες οι (19) , ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κεμπαπίδης Ιωάννης

2. Αργιαντόπουλος Στέφανος

3. Χατζόπουλος Σωτήριος

4. Σπανός Νικόλαος

5. Γιαννεκας Χρήστος

6. ΚατράναςΑθανασιος

7. Καραγιάννης Σωτήριος

8. Καρυτόπουλος Θωμάς

9. Τάνης Αθανάσιος

10. Μουρατίδης Θεοχάρης

11. Θυμιόπουλος Γρηγόριος           

12. Γιαννόπουλος Σωτήριος

13. Θυμιόπουλος Δημήτριος

14. Παναγιωτίδης Κυριάκος

15. Παπαδημητρίου Βασίλειος

16. Τσεκούρας Αθανάσιος

17. Κωστόπουλος Ματθαίος

18. Γκούντας Βασίλειος

19. Κασνακίδης Δήμος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Παπαδοπούλου Ανθία

2. Βεσυροπούλου Ζωή.

Παρατηρήσεις: Ο Δ.Σ. Ι. Απατσίδης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την παρ.6 του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Φώτιος Δημητριάδης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία Δημητρίου, τακτική υπάλληλο του δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με Γ’ βαθμό.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 07-01-2011 εισηγητικό το οποίο αυτούσια έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Το υπ’αριθ. 10022/22.12.2010 έγγραφο της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας), με το οποίο μας αποστέλλεται το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Παλαιόχωρας Δήμου Πλατέος» αναδόχου Αθ. Μπαντή.

2. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής συνετάχθη από τη συσταθείσα με την αριθ. πρωτ. 8757/1-12-2010 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Επιτροπή Παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων διατάξεις και υπογράφθηκε στις 20-12-2010. Μετά τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Παλαιόχωρας Δήμου Πλατέος»

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

– Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γκιόνογλου Χαράλαμπος δήλωσε « παρόν », διότι στην εισήγηση του αρμόδιου υπηρεσιακού παράγοντα δε συμπεριλαμβάνονταν οι πίνακες εργασιών και ανέφερε ότι η ενημέρωση ήταν πλημμελής. ( Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι)

– Ο Δ.Σ. Χαλκίδης Ισαάκ καταψήφισε το ανωτέρω θέμα διότι δε συμπεριλήφθησαν στην εισήγηση οι πίνακες εργασιών και επίσης διότι δε γίνεται αναφορά αν η Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ημαθίας θεώρησε το έργο καλότεχνο ή ποιοτικά καλό.

– Ο Δ.Σ. Τασιόπουλος Αναστάσιος καταψήφισε το ανωτέρω θέμα διότι , η μελέτη συντάχθηκε το 2007 και επειδή ο Δήμαρχος δήλωσε ότι το έργο είναι τελειωμένο από το 2009 δε θεωρεί σωστό να γίνει η παραλαβή το 2011.

– Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

– Ναλμπάντης Κωνσταντίνος

– Βουλγαροπούλου Μαρία

– Κιρκιλιαννίδης Ιωάννης

– Δριστάς Στέφανος

– Ανεσίδης Νικόλαος

– Σαρακατσιάνος Νικόλαος συμφωνούν με τον επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης.

– Ο Δ.Σ. Αλευράς Χρήστος καταψήφισε το ανωτέρω θέμα.

– Οι Δημοτικοί Σύμβουλοί

1. Κούγκας Αθανάσιος

2. Γκιουρτζής Ιωάννης

3. Γκαβαρδίνας Νικόλαος

4. Βασιλόπουλος Δημήτριος

5. Βενιόπουλος Κωνσταντίνος

6. Μοσχοπούλου Όλγα

7. Ανδρονίδης Σάββας

8. Παπαδόπουλος Δημήτριος

9. Παντόπουλος Χρήστος

10.Τσιφόπουλος Ευθύμιος

11.Ματσούκας Αριστείδης

12.Διακόπουλος Κωνσταντίνος

13.Γκιορτζής Δημήτριος

14.Κωτούλας Χρήστος

15. Τζίλας Γεώργιος

16. Κιοσέογλου Ιερεμίας

17. Στεργιόπουλος Γρηγόριος

18. Μητρόπουλος Ευάγγελος 1

9. Κοριτίδης Ζαχαρίας – Γεώργιος

20. Μπούτσης Παναγιώτης

21. Tσιαπλας Αθανάσιος υπερψήφισαν το ανωτέρω θέμα.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

την εισήγηση του προέδρου

Το υπ’αριθ. 10022/22.12.2010 έγγραφο της Διευθύνουσας Τεχνικής Υπηρεσίας (ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας)

το αριθ. πρωτ. 8757/1-12-2010 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: « Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Παλαιόχωρας Δήμου Πλατέος» Α.Μ. 215/2007

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2011.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη

(έπονται οι υπογραφές)

 

Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό

Αλεξάνδρεια, 31-01-2011

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση