Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

«Υπηρεσία Επιχειρηματικής Δικτύωσης για τον Τουρισμό»: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Αλεξάνδρεια, 17 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ. 47915
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 «Υπηρεσία Επιχειρηματικής Δικτύωσης για τον Τουρισμό»

  
για την υλοποίηση της υποδράσης 2.2 «Υπηρεσία Επιχειρηματικής Δικτύωσης για τον Τουρισμό» του έργου «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ» με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2362/1995, του Ν. 3463/2006, του ΠΔ 28/1980 καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Προσφορές για την υλοποίηση της υποδράσης 2.2 «Υπηρεσία Επιχειρηματικής Δικτύωσης για τον Τουρισμό» του έργου «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ», σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρχείο που επισυνάπτεται), το αργότερο έως την 24η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00  στην έδρα του Δήμου Αλεξάνδρειας (γραφείο 8).
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 29η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, από τα στελέχη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Αντικείμενο της υποδράσης είναι η δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης των ωφελουμένων με πληροφορίες γύρω από τις αγορές και τις δυνατότητες προώθησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
Η υπηρεσία θα αποτελείται από :
Α) την παραγωγή και διανομή πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού, μελετών  και οδηγών καλών πρακτικών δικτύωσης σχετικών με τις αγορές και τις δυνατότητες προώθησης του τοπικού τουριστικού προϊόντος της περιοχή,
Β) τη δημιουργία ενός ιστοχώρου (website), στον οποίο θα δημοσιευτεί το ως άνω παραχθέν πληροφοριακό υλικό (Α) σχετικά με τη θεματολογία της επιχειρηματικής δικτύωσης,
Γ) τη λειτουργία γραμμής πληροφόρησης (Infodesk) μέσω του ιστοχώρου (Β) της  «Επιχειρηματικής Δικτύωσης» και
Δ) το σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών ευαισθητοποίησης των ωφελούμενων σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη της επιχειρηματικής δικτύωσης.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση) σε ένα (1) πρωτότυπο και θα περιλαμβάνουν 2 υποφακέλους μέσα σε ένα φάκελο σφραγισμένο με τα αντίστοιχα αρχεία, ως ακολούθως:
  • Δικαιολογητικά Τεχνικής επάρκειας.
  • Οικονομική Προσφορά.
Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :
Δικαιολογητικά Τεχνικής επάρκειας ή Οικονομική Προσφορά αντίστοιχα
Ο πλήρης τίτλος της Πρόσκλησης.
Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής
Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών,
Τα στοιχεία του υποψηφίου.
Ι. Ο Φάκελος «Δικαιολογητικά Τεχνικής επάρκειας» θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού :
α. Νομιμοποιητικά έγγραφα: Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων ασκεί το ειδικό επάγγελμά του (καταστατικό ή/και ΦΕΚ (για Α.Ε.) ή βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος κ.λ.π).
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α’75, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς οι προσφέροντες:
  • έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα
  • δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε αναγκαστική εκκαθάριση, σε αναγκαστική διαχείριση, σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, 
  • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,
  • δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. (Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι τα παραπάνω ισχύουν στη χώρα εγκατάστασής τους),
  • δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,
  • είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο (εντός παρενθέσεως να δηλώνεται ποιο είναι αυτό) καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμά τους,
γ. Σύντομο προφίλ ή/και βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου αναδόχου από το οποίο να προκύπτει απαραιτήτως:
  • Εμπειρία στη δημιουργία ιστοχώρου (website) σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προδιαγραφές,
ΙΙ.    Ο Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού: Την Οικονομική προσφορά του υποψηφίου.
Ο  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  4.715,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 15.00 τις εργάσιμες ημέρες. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Σοφία Κωταΐδου και κα Βιργινία Νικολοπούλου, Τηλ: 2333350105, 2333350126, Fax: 2333023625, Email: kotaidou@alexandria.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

Κοινοποίηση