Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου “Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής“

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ.4, 58 αρθ. 1 παρ. γ, 59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006).

 3. Την υπ’ αριθμ. 45892/11.08.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ Β’ 1292/11.08.2010), όπως ισχύει.

 4. Την υπ’ αριθμ. 41/71351/14.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων (Δημοτική Περίοδος: 1η Ιανουαρίου 2011-31η Αυγούστου 2014)».

 5. Τις υπ’ αριθ. 238/ΕΠ/2010 και 240/ΕΠ/2010 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, σύμφωνα με τις οποίες ανακηρύχθηκαν, για τη δημοτική περίοδο 2011-2014, οι τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 6. Το υπ’ αριθ. 18804/19-12-2010 Πρακτικό ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 1. Το υπ’ αριθ. 1/01-01-2011 Πρακτικό εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ Β’ 1116/03-06-2011)

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από 01-01-2013 με τις διατάξεις τις παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄/29-02-2012 <<Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής μνημονίου συνεννόησης του Ν. 4046/2012.

 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έως πέντε αντιδήμαρχοι.

 5. Την αριθ. 613/8/8-1-2013 [ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΨΠ-ΕΜΛ] απόφαση Δημάρχου “Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 9972/44/15-3-2013 [ΑΔΑ: ΒΕΔΑΩΨΠ-Σ1Β] απόφαση Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τροποποιεί την αριθ. 613/8/8-1-2013 [ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΨΠ-ΕΜΛ] απόφαση Δημάρχου “Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 9972/44/15-3-2013 [ΑΔΑ: ΒΕΔΑΩΨΠ-Σ1Β] απόφαση Δημάρχου , και ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θητεία μέχρι 31.08.2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, ως εξής:

 

1. Τον κ. Αθανάσιο Κούγκα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. 1. Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α) Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εποπτεία για θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων.

β) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής (κτιριακά έργα, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, θέματα συγκοινωνίας και σηματοδότησης, εγγειοβελτιωτικά έργα, κλπ.).

γ) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και του προσωπικού αυτής (αποκομιδή αστικών απορριμμάτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών, καθαριότητα οδών, πλατειών, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητα λαϊκών αγορών, προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, κίνηση και συντήρηση οχημάτων, περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, δημοτικά κοιμητήρια, πράσινο).

δ) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ και Περιβάλλοντος, με εξαίρεση την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας.

ε) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του προσωπικού αυτής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, άρδευση καλλιεργειών, αγροτική οδοποιία, διαχείριση βοσκοτόπων, εποπτεία Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, Αδειοδοτήσεων, Εμπόριο) και Απασχόλησης.

στ) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

ζ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων.

η) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

θ) Την αναπλήρωση των κατά τόπον Αντιδημάρχων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

 

1.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.

β) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.

γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.

δ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ε) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.

στ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.

ζ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.

η) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων.

 

2. Τον κ. Βασιλόπουλο Δημήτριο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

2.1. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής.

β) Την εποπτεία λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του προσωπικού αυτής.

γ) Την εποπτεία λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και του προσωπικού αυτής.

δ) Την εποπτεία λειτουργίας του αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και του προσωπικού του Τμήματος.

ε) Την εποπτεία του προσωπικού του αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

στ) Την εποπτεία, επίβλεψη και τον συντονισμό του έργου της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

ζ) Τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την εποπτεία της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του «προγράμματος Διαύγεια» σε εφαρμογή του Ν.3861/2010.

η) Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

θ) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων , εν γένει του Δήμου.

ι) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

2.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

β) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

3. Τον κ. Ιερεμία Κιοσέογλου κατά τόπον Αντιδήμαρχο, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

3.1. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

β) Την παρακολούθηση εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος δράσης, του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού προϋπολογισμού, στο σκέλος που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Πλατέος.

γ) Την συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.

δ) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος.

 

3. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΠΛΑΤΕΟΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.

β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.

δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.

ε)Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.

στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.

η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.

θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.

ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

κ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

 1. Τον κ. Κωνσταντίνο Βενιόπουλο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

4.1. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

α) Τις αδελφοποιήσεις και τη συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.

β) Την εποπτεία λειτουργίας του Δημοτικού (Τοπικού) Συμβουλίου Νέων.

γ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων.

4.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΛΙΚΗΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.

β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.

δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.

ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.

στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.

η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.

θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.

ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

κ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

 1. Τον κ. Γκιορτζή Δημήτριο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

5.1. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.

β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.

δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.

ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.

στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.

η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.

θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.

ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

ια) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

Β. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:

α) Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

β) Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.

γ) Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζομένων στο εξωτερικό.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Κούγκας, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Δ. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι Αντιδήμαρχοι υποχρεούνται:

α) Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

β) Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο, χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.

γ) Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και της λειτουργίας του Δήμου.

δ) Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν, σε σχέση με θέματα του Δήμου.

ε) Να υποβάλλουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάστασης και να θέτουν αυτήν στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου να δημοσιοποιείται υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία (1) φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Ημαθίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση