Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ειδών Ηλεκτροφωτισμού για τη Δημοτική Ενότητα Μελίκης και την Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου

 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ, 
β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ Δ.Ε ΠΛΑΤΕΟΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια α) ηλεκτρολογικού υλικού (ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διακόσμου, φωτιστικών σωμάτων κλπ) για τη Δ.Ε. Μελίκης β) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Λιανοβεργίου Δ.Ε. Πλατέος» , συνολικού προϋπολογισμού 26.381,00  ευρώ με το Φ.Π.Α. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 13/11/2017 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9.30 π.μ. και η ώρα λήξης 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς