Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού, τηλελέγχου και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας”

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΚΤΑ Η Δ.Ε.Υ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Υπεγράφη, την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012, στο δημαρχείο Αλεξάνδρειας η σύμβαση υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού, τηλελέγχου και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας», προϋπολογισμού 873.853,35 ευρώ.

Τη σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, που αποτελεί τον κύριο και διαχειριστή του έργου, ο πρόεδρος του δ.σ., κ. Γιώργος Τζίλας, εκ μέρους του δήμου Αλεξάνδρειας, που έχει την ευθύνη της υλοποίησής του, ο ασκών καθήκοντα δημάρχου, αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Κούγκας και ο ανάδοχος του έργου, κ. Βασίλειος Μεταξάς.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ.

Τα κυριότερα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τη λειτουργία του συστήματος είναι η ορθολογική διαχείριση πολύτιμων υδατικών πόρων, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρροών υδρευτικού νερού του δικτύου ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Αλεξάνδρειας, που περιλαμβάνει τις υδατοδεξαμενές Αλεξάνδρειας, Καψόχωρας, Νησελίου, Σχοινά, Νεοχωρίου, Βρυσακίου, Νησίου, Καμποχωρίου και Λουτρού, τις γεωτρήσεις ή τα σημεία υδροληψίας αυτών καθώς και τα εσωτερικά δίκτυα.

Το έργο, αναλυτικά, περιλαμβάνει:

 • λεπτομερή σχεδίαση του συστήματος τηλελέγχου-τηλεχειρισμού.
 • την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση 11 τοπικών σταθμών ελέγχου εξωτερικού δικτύου σε γεωτρήσεις και υδατόπυργους και 12 τοπικών σταθμών ελέγχου εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, οι οποίοι θα διαθέτουν ηλεκτροκίνητες δικλείδες για χειρισμούς στο δίκτυο με ρύθμιση της πίεσης και της παροχής. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι η συλλογή δεδομένων, όπως η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, η τιμή της πίεσης σε αγωγούς μεταφοράς του νερού, ο έλεγχος των ηλεκτρικών μεγεθών κάθε αντλιοστασίου (καταναλισκόμενη ισχύς, ένταση ρεύματος κλπ) αλλά και η παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, όπως λειτουργία χλωριωτών, μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου, κλπ από τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές και η μεταβίβασή τους με σύστημα αδιάλειπτης τηλεπικοινωνίας ή ραδιοεπικοινωνίας σε κεντρικό σταθμό ελέγχου που θα βρίσκεται στα γραφεία της ΔΕΥΑ. Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα επιτρέπει στη ΔΕΥΑ, μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχει σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος και να προβαίνει σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προρυθμίζει παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα «σενάρια» λειτουργίας.
 • την παράδοση και εγκατάσταση λογισµικού που περιλαµβάνει λειτουργικό σύστημα για τους Server/Client και λογισμικά εφαρμογών τηλελέγχου-τηλεχειρισµού, των τοπικών σταθµών ελέγχου και επικοινωνιών.
 • την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού επικοινωνιών του συστήµατος και διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών για την προµήθεια και έκδοση σχετικών αδειών από το Υπουργείο Μεταφορών για ραδιοεπικοινωνίες.
 • την προμήθεια και εγκατάσταση παροχής ισχύος και καλωδίωση για όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού του υποσυστήµατος επέκτασης.
 • την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου εξοπλισµού των τοπικών σταθμών, καθώς και των καλωδιώσεων, σωληνώσεων, της γείωσης, της προστασίας από υπερφορτίσεις, κλπ.
 • την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων (µετρητές στάθµης, παροχής, κ.ά.) και των δικλείδων-βανών κλπ. οργάνων σε σηµεία του δικτύου ύδρευσης.
 • τις αναγκαίες προσαρμογές και μετατροπές των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εργαστηριακές δοκιμές, δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήµατος.
 • Την παράδοση σχεδίων και τεκμηρίωσης, με εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης.
 • την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑ στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του νέου ολοκληρωµένου συστήµατος.
 • εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος.

Με την λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήµατος επιδιώκεται:

 • η περιστολή των απωλειών πόσιµου ύδατος και της συνολικής κατανάλωσης του δικτύου ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Αλεξάνδρειας, µέσω της αντιµετώπισης των διαρροών και της αποφυγής υπερχειλίσεων.
 • ο συνακόλουθος περιορισµός της επιβάρυνσης των υδατικών αποθεµάτων και υδροληψιών της περιοχής.
 • η συµβολή, µέσω της ηπιότερης υδροληψίας, στη βελτίωση της ποιότητας των αποθεµάτων και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.
 • ο έγκαιρος εντοπισµός της προέλευσης των απωλειών πόσιµου ύδατος και η υποστήριξη των χειριστών κατά τη διαδικασία αποµόνωσης των τµηµάτων του δικτύου και εποµένως, περιστολή της απώλειας νερού.
 • η υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών στο ακριβή εντοπισµό και την ταχεία αντιµετώπιση των διαρροών και υπερχειλίσεων, µε µικρή διαταραχή της κανονικής εξυπηρέτησης της υδροδότησης και διανοµής.
 • η αναβάθµιση της στάθµης εξυπηρέτησης του καταναλωτή µέσω του περιορισµού της διαταραχής από διαρροές ή άλλες αστοχίες (π.χ. υπερχείλιση δεξαµενών, βλάβη των αντλιών, βλάβη των συσκευών χλωρίωσης κλπ).
 • η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων.
 • η µείωση της απασχόλησης σε εργασίες χαµηλής προτεραιότητας.
 • η επίβλεψη και ο χειρισµός των τµηµάτων και οργάνων του δικτύου ύδρευσης.
 • η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και προγραµµατισµό της λειτουργίας του δικτύου.
 • η σταδιακή µείωση των διαρροών του δικτύου, µέσω της συλλογής και παρακολούθησης στοιχείων από τη λειτουργία του τις νυκτερινές ώρες, και
 • η αυξηµένη ασφάλεια στη λειτουργία των εγκαταστάσεων του δικτύου.

Η έναρξη των εργασιών ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να γίνει σε 12 μήνες, ενώ προβλέπεται εγγύηση συντήρησης του συστήματος 12 μηνών μετά την παραλαβή του.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 τον Φεβρουάριο του 2010, με απόφαση της τότε Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κας Μαρίας Λιονή.

 

Κοινοποίηση