Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού: “Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας”

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν το συνημμένο έντυπο ηλεκτρονικής παραλαβής με τα στοιχεία τους, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αλεξάνδρεια, 27-04-2012
Αριθ. Πρωτ. 14248

1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση της πράξης “Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας”, με κωδικό MIS 346604, που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ 2007-2013, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της «Προμήθειας Εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 82.328,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 42, Αλεξάνδρεια 59300) μέχρι τις 31-05-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Πληροφορίες: 
τηλέφωνο: 2333350160 
Fax: 2333023625
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Σοφία Κωταΐδου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-06-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με αξιολόγηση προσφορών σύμφωνα με την διακήρυξη.

4. Το αντικείμενο της πράξης αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, για τα ειδικά σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας, δώδεκα (12) «πακέτων» (α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ια και ιβ), τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α’ της αναλυτικής Διακήρυξης. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει είδη από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Υπολογιστές-Μηχανές γραφείου-Συσκευές ήχου και εικόνας 
β) Διαδραστικοί Πίνακες
γ) Έπιπλα 
δ) Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας 
ε) Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής 
στ) Εξοπλισμός εργαστηρίων και αυτόνομης διαβίωσης 
ζ) Εξοπλισμός εργαστηρίων κηπουρικής 
η) Εξοπλισμός εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής 
θ) Εξοπλισμός εργαστηρίων κηροπλαστικής
ι) Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα 
ια) Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης, και
ιβ) Λοιπός εξοπλισμός.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Υ.Α. 11389/8-3-1993,

και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 6 της αναλυτικής διακήρυξης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α. Εξαίρεση σε αυτό είναι το «πακέτο ιβ’ “Λοιπός Εξοπλισμός”, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη του «πακέτου» και όχι αναγκαστικά για το σύνολό του.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, με ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε.

8. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ


 

Σχετικά Αρχεία: 

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού

Παράρτημα Α: Πίνακες Απαιτούμενων Ειδών

Παράρτημα Β: Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι 

Παράρτημα Γ: Πίνακες Αντιστοίχησης Ειδών και Ποσοτήτων με Τόπους Παράδοσης

Παράρτημα Δ: Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Ε: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Παράρτημα ΣΤ: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Ηλεκτρονικής Παραλαβής Τεύχους Διακήρυξης

 

 

 

Κοινοποίηση