Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δημόσια Διαβούλευση προσχεδίου “Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας”

 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, με σκοπό τη θέσπιση κανόνων και τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του αρδευτικού δικτύου που ανήκει στην κυριότητά του, συνέταξε και θέτει σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο του “Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας”. 

Το προσχέδιο του “Κανονισμού Άρδευσης” θα συζητηθεί ως πρώτο θέμα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Μαΐου 2012 και ώρα 13.00, προκειμένου, αφού οριστικοποιηθεί, να υποβληθεί για έγκριση στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο “Κανονισμός Άρδευσης” θα αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, με ισχύ ουσιαστικού νόμου εντός των ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αλεξάνδρειας θέτει υπόψη των τοπικών φορέων και των πολιτών, για διαβούλευση, το κείμενο προσχεδίου του Κανονισμού Άρδευσης, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να διατυπώσει, μέχρι τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2012, παρατηρήσεις και προτάσεις. Οι προτάσεις και παρατηρήσεις, επί των προτεινόμενων στο προσχέδιο διατάξεων του Κανονισμού, μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: info@alexandria.gr, ή γραπτώς στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας (Εθνικής Αντίστασης 42, ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια. Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, υπόψη κ. Πάντου Βασιλική, τηλ. 23333-50125), ή με fax στον αριθμό 23330-23625.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  


 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Αλεξάνδρειας και συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της περιοχής του.
  Για το λόγο αυτό ο Δήμος θέτει ως στόχους:
  α) την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της περιοχής.
  β) την επέκταση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων στην περιοχή του Δήμου, μέσω της αξιοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΥΠ.Α.Α.Τ., Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, κλπ).
  γ) την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους αγρότες από τις υπηρεσίες του Δήμου.
  δ) την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της γεωργίας στην περιοχή.
  ε) την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον πρωτογενή τομέα.
  στ) την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της περιοχής.
  ζ) την αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας ζωής στους οικισμούς του Δήμου, και
  η) την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων.
 2. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τους αγρότες και τα συλλογικά τους όργανα, κινείται προς την κατεύθυνση επίτευξης των παραπάνω στόχων, ώστε η γεωργία να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή.
 3. Με την έκδοση του παρόντος Κανονισμού προσδιορίζεται η σχέση του Δήμου και των αγροτών ως προς την χρήση του αρδευτικού δικτύου που ανήκει στον Δήμο Αλεξάνδρειας για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, με στόχο:
  α) την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης,
  β) την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που διατίθενται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, και
  γ) την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια, σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, όπως τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας (09) και Κεντρικής Μακεδονίας (10) και τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών της περιοχής.
 4. Στον Κανονισμό Άρδευσης περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες προσδιορίζονται : α) η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, β) οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση των καταναλωτών με το δημοτικό δίκτυο άρδευσης, γ) κανόνες χρήσης του δικτύου και του νερού άρδευσης, δ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του δικτύου, ε) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υδρονομέων άρδευσης, στ) τα αρμόδια δημοτικά όργανα στα θέματα άρδευσης, ζ) το γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επιβολή των τελών άρδευσης, η) απαγορεύσεις και παραβάσεις, τα αναλογούντα για κάθε παράβαση πρόστιμα, καθώς και τα αρμόδια δημοτικά όργανα για την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων. 

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 1. Ο παρών Κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση των απαιτούμενων ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου που ανήκει στο Δήμο Αλεξάνδρειας και ειδικότερα:
  α) στη δίκαιη κατανομή των τοπικών υδάτινων πόρων που διατίθενται στη γεωργία, στον περιορισμό των αυθαιρεσιών και στην αποφυγή της σπατάλης στην κατανάλωση των υδάτων που προορίζονται για άρδευση,
  β) στη ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Δήμου και των αγροτών σχετικά με το αντικείμενο της άρδευσης, και
  γ) στην ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού συστήματος και στην αξιοποίηση του διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού της περιοχής.
 2. Ο παρών Κανονισμός αφορά στην άρδευση των αγροκτημάτων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας και εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται ο Δήμος και δεν υπάγονται στην διοίκηση και αρμοδιότητα των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) και των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Αφορά, επίσης, και αγροτικές κατοικίες, κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές και λοιπές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (θερμοκήπια, καπνοσπορεία, κλπ), που δεν δύναται να εξυπηρετηθούν από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, αλλά εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού Νόμου εντός των ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 2. Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν κυρίως υπόψη οι διατάξεις: 
 • του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και του άρθρου 167 του Ν. 3463/2006,
 • του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ Α’ 266) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ Α’ 97) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι’ αρδεύσεις χρησιμοποιουμένων υδάτων», 
 • του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α’ 181) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»,
 • του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων»,
 • του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α’ 243) «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»,
 • του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»,
 • του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
 • του Π.Δ. 499/1975 (ΦΕΚ Α’ 163) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων, των διοικουμένων υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)»,
 • του Ν.Δ. 344/1968 (ΦΕΚ Α’ 71) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»,
 • του Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ Α’ 315) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17.5/15.6.1952 Β.Δ./τος “περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων”»,
 • του N. 3585/2007 (ΦΕΚ Α’ 148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις»,
 • του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α’ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»,
 • του N. 1080/1980 (ΦΕΚ Α’ 246) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»,
 • της αριθ. 4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 149) «Περί εκδόσεων κανονισμών Αρδεύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεως (Τ.Ε.Α.) του Ν.Δ. 608/1948»,
 • της αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 428) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση», και
 • της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων (2000/60/ΕΚ).

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 1. Ως «Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης» ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλα τα επί μέρους αυτόνομα, υπόγεια ή επί του εδάφους, συστήματα και εγκαταστάσεις άρδευσης που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέος, των οποίων την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας έχει ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
 2. Η επισκευή και συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων, των αρδευτικών γεωτρήσεων και των συνοδών εγκαταστάσεων άρδευσης γίνεται με ευθύνη του Δήμου Αλεξάνδρειας, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες, την επάρκεια του αρδευτικού νερού και τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 1. Σε όσους χρησιμοποιούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις του δημοτικού δικτύου άρδευσης και κάνουν χρήση του παρεχόμενου αρδευτικού νερού επιβάλλονται τέλη άρδευσης που είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο της υπηρεσίας άρδευσης, ιδίως δε τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των ηλεκτρικών παροχών, των αρδευτικών καναλιών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα μισθοδοσίας των υδρονομέων καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.
 2. Τα τέλη άρδευσης ορίζονται ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αλεξάνδρειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο.
 3. Το ύψος των εκάστοτε επιβαλλόμενων τελών άρδευσης υπολογίζεται με βάση τον κανόνα της ανταποδοτικότητας και μπορεί να διαφοροποιείται ανά Δημοτική Ενότητα ή επιμέρους Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή (τρόπος άρδευσης, πηγή προέλευσης αρδευτικού νερού, είδος καλλιεργειών, κόστος λειτουργίας δικτύου, κλπ).
 4. Τα τέλη άρδευσης ισχύουν για την επόμενη, μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αρδευτική περίοδο. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί νέα απόφαση ισχύουν τα τέλη της προηγούμενης περιόδου.
 5. Τα τέλη άρδευσης βεβαιώνονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με τη σύνταξη σχετικού βεβαιωτικού καταλόγου και εισπράττονται από τον δημοτικό ταμία ή τους εισπράκτορες του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης, που συμπληρώνεται βάσει των αποδείξεων άρδευσης, βεβαιώνεται κάθε Οκτώβριο και η οφειλή θα εξοφλείται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Μετά την πάροδο αυτής της ημερομηνίας οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 1. Σε κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα του Δήμου Αλεξάνδρειας όπου λειτουργεί δημοτικό δίκτυο άρδευσης, συστήνεται με το παρόν άρθρο Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, την αποδοτική διαχείριση και την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
 2. Οι Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης είναι τριμελείς, αποτελούμενες από :
  α) τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της οικείας Δημοτικής Ενότητας, ως Πρόεδρο,
  β) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, ως μέλος, και
  γ) τον τοπικό υδρονομέα άρδευσης του Δήμου, ως μέλος.
  Με απόφαση του Δημάρχου, που εκδίδεται κάθε έτος αμέσως μετά την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης, ορίζονται από αυτούς οι υδρονομείς – μέλη των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης. Με την ίδια απόφαση γίνεται η συγκρότηση των Επιτροπών αυτών, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
 3. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης ασκεί, στα όρια της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου είναι και η περιοχή ευθύνης της, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Εποπτεύει τη λειτουργία και διαχείριση του οικείου δικτύου άρδευσης.
  β) Παραλαμβάνει, εξετάζει και εγκρίνει τις υποβληθείσες αιτήσεις άρδευσης.
  γ) Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα αρδεύσεως στην περιοχή ευθύνη της και το αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων του τοπικού δημοτικού καταστήματος.
  δ) Με απόφασή της καθορίζει στην περιοχή ευθύνης της το ανώτατο επιτρεπτό όριο χρήσης αρδευτικού νερού, σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα και κατά κατηγορία καλλιεργειών, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με στόχο την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων.
  ε) Εισηγείται στον Δήμαρχο την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου, εφόσον συντρέχει λόγος που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού.
  στ) Βεβαιώνει με πράξη της τις αρδευτικές παραβάσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και εισηγείται στον Δήμαρχο την επιβολή του αναλογούντος προστίμου.
  ζ) Βεβαιώνει βλάβες που προξένησαν στο αρδευτικό δίκτυο αγρότες ή τρίτοι, ηθελημένα ή όχι, και επιβάλλει την άμεση αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση που κρίνει ότι η βλάβη επήλθε εσκεμμένα από τον ιδιοκτήτη ή νομέα του αγρού εισηγείται την επιβολή και του ανάλογου προστίμου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 12 του Κανονισμού.
  η) Αποφασίζει την διακοπή και επαναλειτουργία του αρδευτικού δικτύου ή τμήματος αυτού, εάν εντοπιστούν βλάβες που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.
  θ) Παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία των υδρονομέων άρδευσης.
  ι) Δέχεται καταγγελίες αγροτών για τυχόν παράβαση καθήκοντος υδρονομέων και τις διαβιβάζει στο Δήμαρχο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εφόσον συντρέχει περίπτωση.
  ια) Δέχεται και εξετάζει καταγγελίες και αιτήματα αγροτών σε σχέση με τη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων (επεκτάσεις δικτύου, εγκατάσταση παροχών, βλάβες, κλπ).
 4. Οι διατάξεις των άρθρων 88 παρ. 1, 2 και 3 και 89 του Ν. 3852/2010 περί σύγκλησης του συμβουλίου, τόπου συνεδρίασης, απαρτίας και λήψης αποφάσεων τοπικής και δημοτικής κοινότητας εφαρμόζονται αναλόγως και στις Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης.
 5. Την γραμματειακή υποστήριξη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης εκτελεί ο δημοτικός υπάλληλος που έχει οριστεί για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου ή του κατά τόπον Αντιδημάρχου, εφόσον του έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 1. Η αρδευτική περίοδος λειτουργίας του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχει έναρξη την 1η ΜΑΙΟΥ και λήξη την 15η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ κάθε έτους.
  Οι ως άνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τα διαθέσιμα αποθέματα υδάτων και την επάρκεια αυτών για άρδευση, τις εκάστοτε καλλιεργητικές ανάγκες, το είδος και τις εκτάσεις των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις που τυχόν τίθενται από σχετικές διατάξεις νόμων ή αποφάσεις αρμοδίων υπερκείμενων οργάνων και υπηρεσιών.
 2. Με απόφαση του Δημάρχου που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης μπορεί να τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης ή λήξης της αρδευτικής περιόδου. Η απόφαση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα καταστήματα των οικείων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, με έκδοση σχετικού αποδεικτικού ανάρτησης. Επιπλέον η απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 3. Η λειτουργία του δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι εικοσιτετράωρη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο λόγω άλλης ανωτέρας βίας ύστερα από απόφαση των οικείων Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 1. Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι κατέχουν και καλλιεργούν με οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, χωράφια εντός του αγροκτήματος του Δήμου που καλύπτεται από το δίκτυο και με αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους ζητούν να κάνουν χρήση αυτού, υπό την απαράβατη και επί ποινή αποκλεισμού προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν στο Δήμο τέλη άρδευσης προηγούμενων ετών.
 2. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
  α) τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο, κλπ.),
  β) την έκταση του αγρού που επιθυμούν να αρδεύουν,
  γ) την τοποθεσία που βρίσκεται ο αγρός,
  δ) τον αριθμός του αγροτεμαχίου,
  ε) το είδος της καλλιέργειας, και
  στ) το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής του αγρού).
  Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι υποχρεωμένοι:

 1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Άρδευσης, τις οδηγίες και συστάσεις των υδρονομικών οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης και του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του δικτύου προς όφελος όλων.
 3. Να προβαίνουν σε δήλωση των καλλιεργειών εντός της οριζόμενης από το Δήμο χρονικής προθεσμίας, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση.
 4. Να δηλώνουν έγκαιρα στον αρμόδιο υδρονομέα την πρόθεσή τους να ποτίσουν και να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης που θέτει ο υδρονομέας.
 5. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υδρονομέων που αφορούν τις ώρες χρήσης του δικτύου και την αρτιότητα των αρδευτικών εξαρτημάτων.
 6. Να εξοφλούν τις βεβαιωθείσες οφειλές παρελθόντων ετών από τέλη άρδευσης πριν από την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου. Εάν έχει γίνει ρύθμιση των οφειλών αυτών, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί κανονικά οι ληξιπρόθεσμες δόσεις. Όπου προβλέπεται προκαταβολή / τμηματική καταβολή τελών άρδευσης, αυτές πρέπει να εξοφλούνται εντός των οριζόμενων προθεσμιών.
 7. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής.
 8. Να δηλώνουν άμεσα στον υδρονομέα ή στην Τοπική Επιτροπή Άρδευσης οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από δική τους υπαιτιότητα είτε όχι.
 9. Όπου γίνεται χρήση υδρομέτρων να φροντίζουν για την έγκαιρη προμήθεια και παράδοσή τους αμέσως μετά τη χρήση τους στις ώρες που έχουν καθοριστεί.
 10. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα των σημείων υδροληψίας.
 11. Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών από διήθηση, πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις.
 12. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκαλούν φθορές και ζημίες με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων τους.
 13. Στη διάρκεια του ποτίσματος ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης και ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο των παρακείμενων καλλιεργειών από κακή λειτουργία των ιδιωτικών συστημάτων άρδευσης.
 14. Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και το εκσκαφή των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης βλαβών του δικτύου που μπορεί να συμβούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την μορφή και την ηλικία της καλλιέργειας.
 15. Να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση τεχνητής βροχής κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. Ειδικότερα τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις άρδευσης κατά τη μεταφορά τους να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον κατά τη χρήση της τεχνητής βροχής το εκτοξευμένο νερό να μην πλησιάζει και ακόμη χειρότερα να μην έρχεται σε επαφή με ηλεκτροφόρα σύρματα. Οι εκτοξευτήρες να τοποθετούνται μακριά από ηλεκτρικές γραμμές και δίκτυα της ΔΕΗ και να έχουν τέτοια κλίση, ώστε οι εκτοξευόμενες σταγόνες νερού να μην πλησιάζουν ηλεκτροφόρα σύρματα σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 1. Μεριμνά για την καλή λειτουργία και τακτή συντήρηση του δημοτικού δικτύου άρδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα το πότισμα των αρδευόμενων καλλιεργειών.
 2. Υποχρεούται σε αποζημίωση των καλλιεργητών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου στις εξής περιπτώσεις:
  α) όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια που οφείλεται σε βλάβη ή δυσλειτουργία του δικτύου άρδευσης (π.χ. υπερχείλιση, πλημμύρα), χωρίς υπαιτιότητα του χρήστη.
  β) όταν προκληθεί ζημία στην καλλιέργεια από μηχανήματα του Δήμου κατά τη διάρκεια αποκατάστασης βλαβών του δικτύου (π.χ. εκσκαφή, διέλευση μηχανημάτων από τον αγρό).
  Στις παραπάνω περιπτώσεις και για την διαπίστωση και εκτίμηση της προκληθείσας ζημίας, η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά από σχετική επιτόπια γνωμάτευση γεωπόνου ή τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου, συντάσσει έκθεση την οποία διαβιβάζει αμελητί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, με παράλληλη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο. Στην έκθεση αναφέρονται οπωσδήποτε η περιγραφή και η έκταση της ζημίας, το ζημιογόνο αίτιο, καθώς και η εκτίμηση για την απώλεια παραγωγής και το πιθανό ύψος απολεσθέντων εσόδων του παραγωγού λόγω της ζημίας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αξία του καλλιεργούμενου προϊόντος και τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης Φυτικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α.. Για την καταβολή ή μη της αποζημίωσης καθώς και για το ύψος αυτής αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων όταν προκληθούν ζημίες στις καλλιέργειες που οφείλονται στις εξής περιπτώσεις:
  α) όταν το νερό του αρδευτικού δικτύου του Δήμου δεν επαρκεί για το πότισμα των αγροτεμαχίων εξαιτίας ελλιπούς τροφοδοσίας του με νερό από την κύρια πηγή υδροληψίας (ποταμός Αλιάκμονας) ή όταν η αρμόδια αρχή διαχείρισης των υδάτων δεν εξασφαλίσει στον Δήμο τις προβλεπόμενες ποσότητες αρδευτικού νερού που έχουν συμφωνηθεί πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου.
  β) όταν οι αρδευτικές γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δημοτικό δίκτυο άρδευσης δεν μπορούν να καλύψουν την ζήτηση (ποσότητες αρδευτικού νερού), λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα και μείωσης των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και κλιματολογικά αίτια.

ΑΡΘΡΟ 10
ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 1. Κάθε χρόνο ο Δήμος Αλεξάνδρειας προσλαμβάνει τον απαιτούμενο αριθμό υδρονομέων και εποπτών άρδευσης για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αρδευτική περίοδος. Οι υδρονομείς άρδευσης είναι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, την διανομή του νερού άρδευσης στους καταναλωτές σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης και την καλή λειτουργία του δικτύου.

i) Ο Υδρονομέας άρδευσης έχει τις εξής υποχρεώσεις:

α) Να μην επιτρέπει το πότισμα των χωραφιών όσων παραγωγών δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις οδηγίες των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης.
β) Να φροντίζει για την συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων και δικτύων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και να ειδοποιεί τα αρμόδια όργανα για μεγαλύτερες βλάβες.
γ) Να χορηγεί νερό σε κάθε παραγωγό, εφόσον το δικαιούται.
δ) Να ειδοποιεί μία (1) ημέρα νωρίτερα τους παραγωγούς που πρόκειται να αρδεύσουν.
ε) Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος να καταγράφει την καθυστέρηση, ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης σ’ αυτήν την καθυστέρηση.
στ) Να ασκεί τα καθήκοντά του με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια, να τηρεί κανονικά τη σειρά προτεραιότητας χωρίς καμία εξαίρεση και γενικά να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται παράπονα και αντεγκλήσεις. Παράβαση του καθήκοντος από τον υδρονομέα ελέγχεται πειθαρχικά από το αρμόδιο όργανο του Δήμου.
ζ) Να συμπληρώνει διπλότυπη έντυπη απόδειξη που θα υπογράφει αυτός, καθώς και ο παραγωγός που χρησιμοποίησε το δίκτυο. Αν αρνείται να υπογράψει ο παραγωγός την απόδειξη υπογράφει μόνον ο υδρονομέας και επισημειώνει στην απόδειξη, τους λόγους για τους οποίους ο παραγωγός αρνήθηκε να υπογράψει. Στο έντυπο της απόδειξης ο υδρονομέας συμπληρώνει το όνομα του παραγωγού που θα κάνει χρήση του δικτύου, τις ώρες άρδευσης, την έκταση του αγρού και την κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα εφόσον γίνεται χρήση υδρομετρητή. Στον παραγωγό παραδίδεται το πρώτο φύλλο και το στέλεχος παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να γίνει συμπλήρωση του βεβαιωτικού καταλόγου. Το Γραφείο Άρδευσης του Δήμου τηρεί τις ατομικές καρτέλες των καταναλωτών-χρηστών του δικτύου άρδευσης.
η) Να μην αποδέχεται φιλοδωρήματα από οποιονδήποτε καλλιεργητή και για οποιονδήποτε λόγο. Σε διαφορετική περίπτωση ελέγχεται από το αρμόδιο όργανο άσκησης πειθαρχικού ελέγχου (Δήμαρχος) και εφόσον αποδειχθεί η παράβαση απομακρύνεται άμεσα από τα καθήκοντά του, λύεται η σύμβαση πρόσληψής του και γίνεται αντικατάστασή του.
θ) Να μην απασχολείται, από τους καλλιεργητές, σε άλλες εκτός των καθηκόντων του εργασίες.
ι) Να μη επιτρέπει την άρδευση των αγροκτημάτων σε όσους δεν έχουν καταγραφεί στους σχετικούς πίνακες και σε όσους δεν συμμορφώνονται με τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
ια) Να μην χορηγεί αρδευτικό νερό σε όσους οφείλουν τέλη άρδευσης στον Δήμο από προηγούμενες χρήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, άμεση απομάκρυνση από τα καθήκοντά του και αντικατάστασή του.

ii) Ο Επόπτης Υδρονομέων άρδευσης έχει τις εξής υποχρεώσεις:

α) Να επιτηρεί την λειτουργία του δικτύου άρδευσης και σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να επιλαμβάνονται για την επίλυση των προβλημάτων που διαπιστώνονται και για την επιδιόρθωση των βλαβών.
β) Να εποπτεύει τη λειτουργία των υδρονομέων άρδευσης ώστε αυτοί να μην αυθαιρετούν. γ) Να μεταβιβάζει τα προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του δικτύου στα δημοτικά όργανα (Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο).

Για κάθε παράπονο κατά των εποπτών και των υδρονομέων άρδευσης σε ότι αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

AΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 1. Παράπονα καταναλωτών που υποβάλλονται με γραπτή αίτηση ή αναφορά, εξετάζονται από τις οικείες Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης ή άλλες κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και μπορούν να οδηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Ενστάσεις καταναλωτών επί βεβαιωθέντων τελών άρδευσης θα εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή ή άλλο αρμόδιο όργανο του Δήμου και θα επικυρώνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 1. Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων του αρδευτικού δικτύου πέραν από αυτές που είναι απαραίτητες για την άρδευση του αγροτεμαχίου και πάντα με την υπόδειξη του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ.
 2. Απαγορεύεται αυστηρά η λαθραία λήψη νερού. Λαθραία λήψη θεωρείται η χρήση του δικτύου χωρίς εντολή του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο έως πεντακόσια (500) ευρώ.
 3. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η είσοδος σε αντλιοστάσιο εκτός από τον υδρονομέα που είναι εντεταλμένος για τη συγκεκριμένη γεώτρηση, τους τεχνικούς συντήρησης ή άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα που ενεργούν για λογαριασμό του Δήμου Αλεξάνδρειας.
  Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων πέραν του χρηματικού προστίμου που θα τους επιβάλλεται είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν και κάθε βλάβη ή ζημία προκύψει από αυτές τις ενέργειές τους.
 4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση ή αλλαγή υδρομέτρου άρδευσης. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί παράβαση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ. Κάθε υδρόμετρο αφορά συγκεκριμένο ακίνητο και συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Τυχόν συναλλαγή μεταξύ καταναλωτών δεν αφορά τον Δήμο.
 5. Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στους υδρομετρητές με σκοπό την παρεμπόδιση της σωστής καταγραφής του νερού άρδευσης, αποτελεί παράνομη πράξη και συνεπάγεται την άμεση διακοπή της υδροδότησης από το αρμόδιο όργανο του Δήμου αλλά και την επιβολή χρηματικού προστίμου έως τριακόσια (300) ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση καταλογίζονται σε βάρος του υπαίτιου επιπλέον η αξία της άρδευσης καθώς και κάθε άλλη οικονομική απώλεια που τυχόν υπέστη ο Δήμος.
 6. Σε περίπτωση βλάβης του υδρομέτρου ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει αμέσως τον υδρονομέα. Αν χρειαστεί επισκευή ή αντικατάσταση του μετρητή αυτό θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου και θα δώσουν οδηγίες στον καταναλωτή-χρήστη του δικτύου.
 7. Απαγορεύεται η ρίψη εντός των καναλιών και γενικότερα εντός του δικτύου αντικειμένων, όπως πλαστικά δοχεία, ξύλα, πέτρες, χώματα και κάθε φύσεως αντικείμενα που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ.
 8. Απαγορεύεται η φθορά και πρόκληση ζημιών και βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα από την μη προσεκτική χρήση των γεωργικών μηχανημάτων. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν με δόλο των γεωργών-παραβατών εκτός του κόστους αποκατάστασης (υλικών, υπηρεσιών, κλπ) που υποχρεούνται οι υπαίτιοι επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν από αμέλεια των γεωργών τότε η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης, μετά από έκθεση αυτοψίας που διενεργεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου στην οποία προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης αποκατάστασης (υλικά, υπηρεσίες, κλπ), εισηγείται στα αρμόδια δημοτικά όργανα την πληρωμή αυτής της δαπάνης στον Δήμο από τον υπαίτιο της ζημίας.
 9. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων απαγορεύεται η διαβροχή των αγροτικών δρόμων, οι αυθαίρετες τομές, και η εναπόθεση χωμάτων σ’ αυτούς κατά το όργωμα του χωραφιού. Οι παραβάσεις αυτές τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ. Αρμόδια όργανα ελέγχου καθίστανται οι υδρονομείς, η οικεία Τοπική Επιτροπή Άρδευσης και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.
 10. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων απαγορεύεται οι χρήστες του δικτύου να ρίχνουν νερό στα αποστραγγιστικά κανάλια, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση του κόστους λειτουργίας των γεωτρήσεων και την σπατάλη του νερού άρδευσης. Σε όσους δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ.
 11. Απαγορεύεται η διακοπή ή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στους αγροτικούς δρόμους από την τοποθέτηση αγροτικών μηχανημάτων (αρδευτικά συγκροτήματα, τρακτέρ, κλπ). Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ.
 12. Απαγορεύεται στους καλλιεργητές να καταλαμβάνουν και να καλλιεργούν τους, εντός του αρδευτικού δικτύου, αγροτικούς δρόμους ή να τους οργώσουν κατά τα γυρίσματα και να τους χαλούν, να συσσωρεύουν χώματα, χόρτα, υδροαρδευτικό υλικό, αγροτικά εργαλεία, μηχανήματα, κλπ. πάνω στους αγροτικούς δρόμους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ.
 13. Απαγορεύεται αυστηρά η ανεξέλεγκτη απόρριψη κενών συσκευασιών των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον. Οι κενές συσκευασίες απορρίπτονται υποχρεωτικά στον πλησιέστερο ειδικό κάδο ή καταστρέφονται με ευθύνη του παραγωγού σύμφωνα με τις οδηγίες τις ετικέτας και την ισχύουσα νομοθεσία. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο έως τριακόσια (300) ευρώ.
 14. Τα χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο κωδικοποιούνται συνοπτικά στο Παράρτημα του Κανονισμού Άρδευσης και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΕΠΙΒΟΛΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 1. Κατά των καταλαμβανόμενων επ’ αυτοφώρω ως υπαιτίων παραβάσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό, επιβάλλονται τα κατά περίπτωση οριζόμενα πρόστιμα.
 2. Η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης μετά τη διενέργεια αυτοψίας και εφόσον διαπιστώσει παραβίαση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, συντάσσει εις τριπλούν «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» στην οποία αναγράφονται:
  α) Τα προς εξατομίκευση του παραβάτη απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας,
  β) Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης,
  γ) Συνοπτική αναφορά της τελεσθείσας παράβασης και μνεία της διάταξης ή των διατάξεων του Κανονισμού που παραβιάζονται, και 
  δ) Το ύψος του χρηματικού προστίμου που προτείνεται να επιβληθεί.
 3. Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από όλα τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης και τον παραβάτη εφόσον την αποδέχεται. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να υπογράψει, αναφέρεται ο λόγος της άρνησης στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.
 4. Από το τριπλότυπο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο επιδίδεται στον παραβάτη με αποδεικτικό, το δεύτερο διαβιβάζεται στον Δήμαρχο με εισήγηση για την έκδοση απόφασης επιβολής του κατά περίπτωση προτεινόμενου προστίμου και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος.
 5. Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό εκδίδονται από τον Δήμαρχο και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
 6. Σε περιπτώσεις συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον ίδιο υπαίτιο, η Τοπική Επιτροπή Άρδευσης προβαίνει σε έγγραφη σύσταση προς αυτόν ορίζοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης. Μετά το πέραν του οριζόμενου χρόνου και εφόσον δεν συμμορφωθεί ο υπαίτιος, με απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση της Τοπικής Επιτροπής Άρδευσης μπορεί να επιβάλλεται σε βάρος του και νέο πρόστιμο επαυξημένο έως το διπλάσιο του ανώτερου προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου που ισχύει κατά περίπτωση.
 7. Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταλαμβανόμενοι επ’ αυτοφώρω παραβάτες στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο, εφόσον αμφισβητούν την αποδιδόμενη παράβαση και το επιβληθέν πρόστιμο, μπορούν να αποταθούν με αίτησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και εφόσον αυτή δεν ικανοποιηθεί μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 14
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός, αποτελούμενος από δεκατέσσερα (14) άρθρα, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που κριθεί νόμιμη, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Κοινοποίηση