Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαλείων πρασίνου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους το επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, για την προμήθεια εργαλείων πρασίνου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 4.998,65 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών , θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Ως ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (Αριθμ. Γραφείου 10) Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Τηλέφωνα: 2333350138, Υπεύθυνη υπάλληλος: Ε. Κυριαζοπούλου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της αριθμ. 11/2014 μελέτης του Δήμου και ότι αποδέχεται τους όρους αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός και συγγραφή υποχρεώσεων στο συνημμένο αρχείο.

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς