Συμπληρωματική πρόσληψη δύο (2) ατόμων μέσω της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα»

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.      Την υπ’ αριθ. Νο 5/2013 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

3.      Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα  σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

4.      Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

5.      Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 5.2. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

1

 

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 17-02-2014

Έως 16-07-2014

 

2

 

ΠΙΤΣΑΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 17-02-2014

Έως  16-07-2014

 
o Δήμαρχος
 
Φώτιος Δημητριάδης 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς