Προμήθεια βιβλιαρίων υγείας για το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους το επιθυμούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, για την προμήθεια ατομικών βιβλιαρίων υγείας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.722,00 ευρώ με τον ΦΠΑ. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών , θα ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Ως ημερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (Αριθμ. Γραφείου 10) Εθν. Αντίστασης 42-1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείγμα του βιβλιαρίου βρίσκεται στα γραφεία της ανωτέρω Δ/νσης Οικονομικών.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2333350138, υπεύθυνη υπάλληλος: Ε. Κυριαζοπούλου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της αριθμ. 6665/17-02-2014 τεχνικής έκθεσης-προδιαγραφές του Δήμου και ότι αποδέχεται τους όρους αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

 Συνημμένα: Φάκελος διαγωνισμού (μελέτη, συγγραφή υποχρεώσεων)

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς