Πίνακες μοριοδότησης για την κάλυψη θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 11 ΘΕΣΕΩΝ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑγΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Ανακοινώθηκαν οι Πίνακες Μοριοδότησης για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη των αναγκών των Γενικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο).  Αναλυτικά τα αποτελέσματα θα τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης στο Φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (έως και 7 Ιανουαρίου 2021).

 

Ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΑ

Μανώλης Σταυρής

 

Συνημμένα: Φάκελος Αποτελεσμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς