Κοινωφελής Επιχείρηση: Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ.55/Α΄/11.03.2020 άρθρο 10 – Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 και τις παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της διά ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς στις 27 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 – 11.00 , σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου , για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την προέγκριση του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων καθώς και του 10ου Ισολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. της 31/12/2020 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της δράσης ‘’Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’’ του Ε.Π. ‘’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’’ για τη λειτουργία της δομής ‘’Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)’’

3. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση –συνδιοργάνωση ή μη της θεατρικής παράστασης ‘’Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ’’ στο Δημοτικό θέατρο Πλατέος.

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς