Home Δελτία Τύπου Δήμου Αλεξάνδρειας

Δελτία Τύπου Δ.Αλεξάνδρειας

E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 

 
«Τις μεγάλες Αποκριές…που χορεύουν οι γριές»

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας σας προσκαλεί στην αίθουσα του Δημαρχείου το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 και ώρα 17:30μ.μ να διασκεδάσετε με την αφήγηση παραμυθιών με θέμα τις απόκριες από την Κατερίνα Κλεάρχου, με την συνοδεία μουσικών οργάνων, εμπλουτισμένη με μουσικοκινητικές δραστηριότητες.
 
«Τις μεγάλες Αποκριές…που χορεύουν οι γριές», Παραμύθια και ευτράπελες ιστορίες που διαδραματίζονται την εποχή της Αποκριάς…
 
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ελληνικά τραγούδια, ήθη και έθιμα των ημερών, γαϊτανάκι, χάσκα, φανοί, κούλουμα, μασκαρέματα, χαρταετοί…!!!
  • «Μια γριά κάνει χάσκα με τα εγγόνια της…και όλοι ξεκαρδίζονται στα γέλια…
  • Ένας γάιδαρος μασκαρεύεται και κερδίζει μια μαγική φλογέρα…
  • Και ένας παράξενος χαρταετός, πετάει πιο ψηλά από όλους…»


Είσοδος: ΔΩΡΕΑΝ
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Κλήρωση για τον ορισμό Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού
του έργου «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου ύδρευσης
και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας νερού Δήμου Αλεξάνδρειας»

Έχοντας υπόψη:
 
α) το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
 
β) την υπ΄αριθ ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) περί Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.ΜΕΔ) της παρ 8(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε
 
Την Τρίτη 12/03/2018 και ώρα 09:30πμ στο γραφείο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπής για τη διεξαγωγή ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας νερού Δήμου Αλεξάνδρειας» (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά).
 
Η κλήρωση θα γίνει με ευθύνη της επιτροπής, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
 
1. Καλότση Αθανάσιο υπάλληλο ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας 
 
2. Μούρνου Αλεξία υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού,  της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας 
 
 
Ο
Αντιδήμαρχος


Τόκας Σωτήρης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
για την Απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας ανακοινώνεται ότι: σύμφωνα με την ΥΑ 609/16822/14-02-2017(ΦΕΚ 600/24-02-2017) του ΥΠΑΑΤ «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις », και την τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. 586/35408/21-2-2019 οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, (www.minagric.gr) στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις Αιτήσεις Αδειών Φύτευσης αμπέλου, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι την 27η Μαρτίου του 2019.

Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
  • Ταυτότητα 
  • Εκκαθαριστικό εφορίας 
  • Δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης - Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια μπορεί να κατατεθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο. Γίνεται δεκτό το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης η διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των επτά (7) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  • Βεβαίωση από το ΚΕΠΥΕΛ(εάν δηλώνει ότι είναι νεοεισερχόμενος ηλικίας έως 40 ετών και δεν κατέχει αμπέλια με οινοποιήσιμες ποικιλίες). 
Τέλος στην αίτηση προσδιορίζεται το μέγεθος σε στρέμματα, η τοποθεσία της έκτασης καθώς και όλες οι συντεταγμένες των κορυφών του αγροτεμαχίου στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
  • Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα 
  • Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, 3ος όροφος στα τηλ. 2331350183, 2331350165,-148 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
επί της οδού Αλεξάνδρειας - Κρύας Βρύσης
 
Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, ενημερώνουμε τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλεξάνδρειας για τα εξής:

Η Υπηρεσία μας διαπίστωσε την Καθίζηση τμήματος του οδοστρώματος, όπως και την δημιουργία μιας επικίνδυνης για την κυκλοφορία οπής επί της ασφαλτοστρωμένης οδού που συνδέει την Παλιά Εθνική Οδό Θεσ/κης - Βέροιας με τον οικισμό της Κρύας Βρύσης και συγκεκριμένα στο ύψος της οδού που βρίσκεται η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού της Αλεξάνδρειας.
 
Δεδομένου ότι η τωρινή κατάσταση της οδού εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για την πρόκληση αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, εφαρμόστηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό που συνδέει την Παλιά Εθνική Οδό με τον οικισμό της Κρύας Βρύσης, έως την Τρίτη 05 Μαρτίου 2019 για λόγους ασφάλειας και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εργασίες αποκατάστασης. 

Η Υπηρεσία μας έχει ήδη ενημερώσει την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας για την έκδοση σχετικής απόφασης.
 
 
Ο
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ 
 
 
  
 
E-mail Print PDF
There are no translations available.


 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

1. Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 3345/22-02-2019 (3ο Πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιόλογησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανοικτών διαγωνισμών  για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020»

2. Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων - συστημάτων άρδευσης».

3. Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 3448/25-02-2019 (1ο Πρακτικό) & του αριθ. πρωτ. 3656/27-02-2019 (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιόλογησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανοικτών διαγωνισμών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»


Ο
Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής


Γκυρίνης Παναγιώτης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 4 of 319

History-Tradition

Πόσοι είναι online

We have 96 guests online

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών


Search

diavgeia all logo

Πολιτική Προστασία

Minors & Alcoholo