E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού  με 
Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου 
με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν. 2527/1997 και του Ν.3812/2009 όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 524/1980(ΦΕΚ 134 /τ. α΄/17.07.1980)
3.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Το αριθ.757/τ.β΄/6-5-2011 ΦΕΚ σύστασης της ΚΕΔΑ
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3449/05-02-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. 
6. Το αριθ.πρωτ.8305/12.02.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
7. Την αριθ.60/2018 με ΑΔΑΑ:ΩΒ2ΣΟΛΣΓ-8ΥΟ απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018- Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου με προέλευση πιστώσεων από ιδίους πόρους»
8. Την αριθ.πρωτ.1834/06.03.2018 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
9. Το αριθ.πρωτ.37414/19.07.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. με κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους».
10. Την αρίθ.438/2018 απόφαση του Δ.Σ. για τον καθορισμό ειδικοτήτων  και την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
11. Την υπ’ αριθμ. 1991/15.10.2018 βεβαίωση του Προέδρου της  Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - με ωρομίσθια απασχόληση,  συνολικού αριθμού  ενός (1) ατόμου  για τη λειτουργία των Δημοτικών Χορωδιών (Μελίκης & Πλατέος) , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

01

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας


Αλεξάνδρεια Ημαθίας


ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ


Οκτώ (8) μήνες

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

01

1. Τίτλοι Σπουδών (Υποχρεωτικό): Πτυχίο διεύθυνσης χορωδίας ή παρεμφερές πτυχίο από αναγνωρισμένο ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Συναφή μεταπτυχιακά ή συναφείς τίτλοι (Επιθυμητά)

3. Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο (Προαιρετικά): Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

4. Βιογραφικό σημείωμα για την εκπαιδευτική εμπειρία / καλλιτεχνική παρουσία στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, επίπεδο

σπουδών μαθητών, χορήγηση πτυχίων, συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής

δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά

προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

(Οι επιλεγέντες θα κληθούν να προσκομίσουν έγγραφα κλπ που θα αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό).

 


ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα:


ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βασικός τίτλος σπουδών

25 μόρια

ΤΙΤΛΟΙ

Μεταπτυχιακός τίτλος

5 μόρια

ΤΙΤΛΟΙ

Άλλοι συναφείς τίτλοι

5 μόρια

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Χωρίς προϋπηρεσία

0 μόρια

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Προϋπηρεσία έως 5 έτη

5 μόρια

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Προϋπηρεσία άνω των 5 ετών

10 μόρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Χωρίς εκπαιδευτική εμπειρία

0 μόρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Μέτρια

5 μόρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Καλή

10 μόρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Πολύ καλή

15 μόρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Άριστη

20 μόρια

 

ΣΥΝΟΛΟ

100
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω. 
2. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κλπ.). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής  (Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή
λαμβάνεται από τα γραφεία της επιχείρησης).
2. Φωτοαντίγραφο (διπλής όψεως) Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Πρόσφατο αναλυτικό σημείωμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και να φέρουν  αναγνωρισμένη ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η προϋπηρεσία η εκπαιδευτική εμπειρία ,καλλιτεχνική παρουσία, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων, κλπ. 
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κλπ.). 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) Βεβαίωσης

προϋπηρεσίας, β) καρτέλας ενσήμων & γ) αντίστοιχων συμβάσεων όπου

φαίνεται το είδος εργασιακής σχέσης που είχε ο υποψήφιος με το φορέα στον οποία εργαζόταν. Αν από τις συμβάσεις δεν αποδεικνύεται η εργασία του υποψηφίου ως δασκάλου η προϋπηρεσία δεν βαθμολογείται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ


Η εκπαιδευτική εμπειρία και ικανότητα εκτιμάται.

  • Από τη συνεχή απασχόληση σε ένα φορέα.

  • κατόπιν εξετάσεων.

  • Από παράλληλες με το εκπαιδευτικό έργο δραστηριότητες όπως

μαθητικές συναυλίες, εκθέσεις κλπ.

  • Από τη συνολική καλλιτεχνική δραστηριότητα σε συναφές με την

ειδικότητα του υποψηφίου αντικείμενο.

Για την εκτίμηση των ανωτέρω ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να

καταθέσει σε έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σχετικό βιογραφικό και όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα ανωτέρω. Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάθε επιπλέον στοιχείο ή διευκρίνηση που θεωρήσει αναγκαίο για την τελική της εκτίμηση.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις

(π.χ. ηχογραφήσεις, δισκογραφία, βεβαιώσεις συμμετοχής σε συναυλίες, εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, μελέτες, συστάσεις-διακρίσεις, κλπ.).ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Περίληψη της παρούσας Ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Ημαθίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης (μαζί με το έντυπο της αίτησης) να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ.59300 Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, υπόψη κας Ανθής Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2333053441 - 53442).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε(5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην Υπηρεσία μας (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, Oδός: Βεροίας -Δημοτικό Κολυμβητήριο,  Τ.Κ. 593 00 Αλεξάνδρεια).
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
 
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωρομίσθια απασχόληση, από την υπογραφή της σύμβασης μετά  την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ένστασης συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα,  ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
 
 
 
 
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 357/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:6ΡΕ6ΟΛΣΓ-Ω1Ν ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8)  ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
 
 

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ1

ΠΕ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ή

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ3

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ2


ΤΕ/ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ2


α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας (ΤΕ) και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(ΕΝΕ), η οποία είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4,παρ.5 του ν.3252/2004.

ή

α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής ) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή.

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

3

ΔΕ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ (πισίνας)

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από την οικεία Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από την οικεία Λιμενική Αρχή.

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1

α)Δίπλωμα επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

-Απολυτήριος τίτλος

-Ενιαίου Λυκείου ή

-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:(Ι) επεξεργασίας κειμένων (ΙΙ) υπολογιστικών φύλλων και (ΙΙΙ) υπηρεσιών διαδικτύου

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ


5

ΥΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ


1

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2


ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

 
 
Οι  υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους,  η οποία χορηγείται από την επιχείρηση,   πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά: 
1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους(όπου απαιτείται). 
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53441-42.
Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Ανθή  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στα γραφεία της επιχείρησης, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 


Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 109
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.935/30-04-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τους Προσωρινούς πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου - Ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στην Αλεξάνδρεια ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών με κωδικό θέσης109, σύμφωνα με την αριθμ. 935/30-04-2018 Ανακοίνωση της ΚΕΔΑ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την Δευτέρα 18/6/2018 έως και την Τετάρτη 27/6/2018.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην Υπηρεσία μας (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, Oδός: Βεροίας -Δημοτικό Κολυμβητήριο,  Τ.Κ. 593 00 Αλεξάνδρεια).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
Oρισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
 
 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 230/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:66ΩΥΟΛΣΓ-ΘΟΓ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14)  ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
 

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ1

ΠΕ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ή

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ5

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ2


ΤΕ/ΔΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ2


α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β)Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας (ΤΕ) και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(ΕΝΕ), η οποία είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4,παρ.5 του ν.3252/2004.

ή

α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής ) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή.

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

3

ΔΕ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ (πισίνας)

2

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από την οικεία Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής από την οικεία Λιμενική Αρχή.

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1

α)Δίπλωμα επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών(πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

-Απολυτήριος τίτλος

-Ενιαίου Λυκείου ή

-Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:(Ι) επεξεργασίας κειμένων (ΙΙ) υπολογιστικών φύλλων και (ΙΙΙ) υπηρεσιών διαδικτύου

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ


5

ΥΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ


1

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2


ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ


6

ΥΕ ΚΑΡΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

3

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με το Ν. 2527/1997 άρθρο 5 παρ. 2ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

 
Οι  υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους,  η οποία χορηγείται από την επιχείρηση,   πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά: 
1. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους(όπου απαιτείται). 
4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας - Δημοτικό Κολυμβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53441-42.
Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Παπαδοπούλου Ανθή  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της (έως και την Παρασκευή, 25 Μαΐου).


Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
Συνημμένα: Η αίτηση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού  ενός (1) ατόμου για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

109

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

(Για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Αλεξάνδρεια Ημαθίας


ΠΕ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

(μερική απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή

6,5 ώρες ημερησίως)

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-8-2018,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 η οποία να αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου της ανακοίνωσης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ.59300 Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, υπόψη κας Ανθής Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2333053441 - 53442).
 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) έως και την Πέμπτη 17/5/2018.
 
 
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.
 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα θα βρείτε το φάκελο συμμετοχής (με την αίτηση) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σελίδα 1 από 20

Ιστορία - Παράδοση

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Πόσοι είναι online

Έχουμε 96 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αναζήτηση

diavgeia all logo
Minors & Alcoholo

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Νοέμβριος 2018
Δ T Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2