Home Επ. Πρόγραμμα
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καλείστε να προσέλθετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 9 ΜΑΪΟΥ 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω (μοναδικού) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

θέμα: «Κατάρτιση προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Νομικών Προσώπων του έτους 2017 και εισήγησή του στην Οικονομική Επιτροπή»
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2019
 
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ολοκλήρωσε τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2015-2019 (Α΄Φάση- Στρατηγικός Σχεδιασμός και Β’ Φάση  – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός), τα πλήρη κείμενα των οποίων παραθέτουμε μαζί με την  Έκθεση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
Η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Αλεξάνδρειας ελέγχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Ημαθίας και κρίθηκε νόμιμη σύμφωνα με το Α.Π. : 11139/01.11.2016 έγγραφό της. 
 
Συνημμένα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF
 
  
Πρόσκληση  τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας, την 1η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, με το μοναδικό προς συζήτηση θέμα:  
  • Διατύπωση γνώμης περί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αλεξάνδρειας (Α' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  2015-2019)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF

 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με την 219/2016 απόφαση που έλαβε κατά τη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2016, ενέκρινε την Α' φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019, το Στρατηγικό του Σχέδιο. 
 
Το Στρατηγικό Σχέδιο εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και τη συνεργασία όλων των  υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3852/2010, Π.Δ 89/2011). Στην Β΄ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου  θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2015-2019. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής. 
 
Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου. 
 
Πιο αναλυτικά, στην Α΄ Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά της, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του.
 
Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διάφορους εξωγενείς παράγοντες. Η αξιολόγηση καταλήγει στη διατύπωση των κρίσιμων ζητημάτων τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν  την περίοδο 2015-2019.  Για τη διατύπωση των κρίσιμων ζητημάτων ελήφθησαν υπόψη οι κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 
Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή και προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι στόχοι που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματός του.
 
Το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης στην περιοχή του Δήμου, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής γίνεται με τον καθορισμό στόχων.
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Για το σκοπό αυτό, το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας (www.alexandria.gr). 
 
Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς,  από τις 15 έως και τις 30 Ιουνίου 2016. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά  την εκπόνηση του τελικού  κειμένου.
 
Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται: 
Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Αλεξάνδειας, Εθνικής Αντίστασης 42, ΤΚ 59300, 
Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
  
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους σε θέματα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Αλεξάνδρειας :
κ. Νικολοπούλου Βιργινία  (τηλ. :2333350126, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
κ. Κωταΐδου Σοφία  (τηλ. :2333350105, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
E-mail Εκτύπωση PDF


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την υπ' αριθμ. 625/22-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρώτη φάση (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας για την περίοδο 2012-2014.

Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού τίθεται σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου οι δημότες και οι εκπρόσωποι φορέων του Δήμου Αλεξάνδρειας να διατυπώσουν προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια.

Η δημόσια διαβούλευση λήγει την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012.

Η συμμετοχή των δημοτών και των εκπροσώπων τοπικών φορέων στη δημόσια διαβούλευση μπορεί να γίνει είτε με τη συμπλήρωση και αποστολή στον Δήμο του Ερωτηματολογίου που ακολουθεί είτε με την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Σχετικά Αρχεία:


Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 (αρχείο pdf, 3.08Mb)

Παραρτήματα Στρατηγικού Σχεδιασμού (αρχείο pdf, 1.06Mb)

Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (αρχείο word, 174.50Kb)

Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (αρχείο pdf, 214.06Kb)

 

 
Σελίδα 1 από 2

Ιστορία - Παράδοση

Πόσοι είναι online

Έχουμε 39 επισκέπτες συνδεδεμένους

 Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Περιεχομένων: 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Γραφείο Ειδικών Συνεργατών


Αναζήτηση

diavgeia all logo

Πολιτική Προστασία

Minors & Alcoholo