Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

(Ενημερωμένο) Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(Ενημερωμένο 19/04/2017 – Δείτε συνημμένα)
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Αλεξάνδρειας», συνολικού προϋπολογισμού 59.995,54 ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42
Ταχ.Κωδ.: 59300
Τηλ.: 2333350138
fax: 2333350159
E-mail:promithies@alexandria.gr
Ιστοσελίδα:www.alexandria.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.alexandria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το αυτοτελές τμήμα προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV:  
31500000-1, 31321210-7, 31530000-0, 31200000-8, 31681410-0
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
O Δήμος πρόκειται να προμηθευτεί ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού στους δρόμους, τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πάρκα, γήπεδα κλπ) και τις λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δήμο:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ-

ΤΑ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ

1

ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 31321210-7

ΜΕΤΡΑ

1.000

858,08

2

ΜΕΡΗ ΛΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 31530000-0

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.125

8.532,87

3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 31681410-0

ΤΕΜΑΧΙΟ

491

925,04

4

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

31200000-8

ΤΕΜΑΧΙΟ

190

855,48

5

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  

31500000-1

ΤΕΜΑΧΙΟ

5.190

48.824,07

   

ΣΥΝΟΛΟ

59.995,54

5. Εναλλακτικές προσφορές:  
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
8. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25/04/2017 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 π.μ. και η ώρα λήξης 10.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα πέντε (5) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική
11. Χρηματοδότηση:
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.20.7135.05 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (υπ’ αριθμ. 110/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης)
12. Ενστάσεις:
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
13. Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.alexandria.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
Συνημμένα:
β) 10-04-2017: Στα τεύχη με μορφή pdf που ανέβηκαν και συγκεκριμένα στο τεύχος ΕΣΥ, στη γραμμή με το υλικό Α/Α 6 δεν φαίνεται η πρώτη γραμμή της περιγραφής. Σας επισυνάπτουμε το σωστό τεύχος.

Κοινοποίηση