Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης Βαμβακιά Νικολάου του Δημητρίου, ειδικού συνεργάτη Δήμου Πλατέος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αλεξάνδρεια, 11-01-2011
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                  Αριθ. Πρωτ. 716
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                     Αριθ. Απόφασης: 10/2011
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42
593 00 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Αναστασία Γιοβανοπούλου
Τηλέφωνο: 23333 50130
Fax: 23330 23625
Email: pistop@alexandria.gr

Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης Βαμβακιά Νικόλαου του Δημητρίου, ειδικού συνεργάτη Δήμου Πλατέος

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.1416/1984, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2218/1994 και του άρθρου 12 του Ν.2130/1993.
2. Την υπ’ αριθμ. 18/5371/11-05-2007 απόφαση Δημάρχου Πλατέος για την πρόσληψη του Βαμβακιά Νικόλαου του Δημητρίου, ως ειδικού συνεργάτη Δήμου Πλατέος, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 233/05-06-2007 (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).
3. Την υπ’ αριθμ. 6592/06-06-2007 ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μεταξύ του Δημάρχου Πλατέος και του ανωτέρω προσλαμβανόμενου.
4. Το άρθρο 1, παρ. 2, εδάφιο 16.Α.2 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), σύμφωνα με το οποίο επήλθε στις 31-12-2010 η κατάργηση του Δήμου Πλατέος.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 163, παρ. 9 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α’ 143, 28-06-2007).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Βαμβακιά Νικόλαου του Δημητρίου, Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., ειδικού συνεργάτη του Δήμου Πλατέος και της υπ’ αριθμ. 6592/06-06-2007 ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τον ανωτέρω, λόγω κατάργησης του Δήμου Πλατέος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Βαμβακιά Νικόλαο του Δημητρίου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
2. Φάκελος Αποφάσεων Δημάρχου.
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Λογιστήριο.
4. Γραφείο Προσωπικού (Φάκελος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων).

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς