Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Διαγωνισμός για την μίσθωση ακινήτου από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 199 παρ. 2 και 6 του Ν. 3463/06.
2. Του άρθρου 3 του Π.Δ. 207/81 
3. Την αριθ. 43/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αλεξάνδρειας.
4. Την αριθ. 41/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμό μελών της επιτροπής διενεργείας δημοπρασιών πραγμάτων ανήκοντα σε τρίτους για το έτος 2016.
5. Την αριθ. 44/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Φανερό , προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου συνολικού εμβαδού 550-650 τ.μ. στην περιοχή που εντοπίζεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται μεταξύ των οδών Μακεδονομάχων, Εθνικής Αντίστασης, 28ης Οκτωβρίου και Βενιζέλου, για ενοικίαση ακινήτου που θα στεγασθεί ο Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλεξάνδρειας.  
1) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
 
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερόμενους όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
Πλήρη Τεχνική Περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου από Μηχανικό, στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς η θέση , οι υπάρχοντες χώροι, η επιφάνεια και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου, η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη σειρά τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων-αρχιτεκτονικών σχεδίων(κατόψεις-τομές )των ορόφων επικυρωμένα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης αντίγραφα.
Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με τοπογραφικό θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η άδει θα πρέπει να μετατραπεί αν χρειάζεται αν χρειάζεται μέριμνα του ιδιοκτήτη ανάλογα με τη ζητούμενη χρήση για Παιδικό Σταθμό.
Τεχνική έκθεση που θα υπογράφεται από μηχανικό στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά το οικόπεδο, το κτίριο(χώροι ανά όροφο) και ο περιβάλλοντας χώρος  
Βεβαίωση μηχανικού για τη νομιμότητα και την καταλληλότητα του χώρου για τη ζητούμενη χρήση.
Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου
και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης  
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο και στη συνέχεια η αρμόδια διοικητική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, όπως έχει οριστεί με την 44/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση , εντός δέκα (10) ημερών  από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. 
 
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ. ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.
2)Περιγραφή μισθίου
 
Το μίσθιο(ακίνητο) πρέπει να: 
  • έχει εμβαδόν από 550-650 τ.μ. κατάλληλα διαμορφωμένο για τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού(δηλ. 4-5 αίθουσες νηπίων, παιδικές τουαλέτες- μπάνια, τουαλέτες προσωπικού, κουζίνες, γραφείο, αποθήκες υλικού τροφίμων, λεβητοστάσιο κ.λ.π.) βρίσκεται κατά προτίμηση στη περιοχή που εντοπίζεται το τετράγωνο που περικλείεται μεταξύ των οδών Μακεδονομάχων, Εθνικής Αντίστασης, 28ης Οκτωβρίου, Ελ. Βενιζέλου, στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Εάν οι χώρος  είναι αδιαμόρφωτος, η διαμόρφωση θα γίνει με τις υποδείξεις του Σταθμού και με δαπάνες του ιδιοκτήτη, ούτως ώστε να  κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, με όλες τις κεντρικές εγκαταστάσεις(ηλεκτρική, υδραυλική, θέρμανση) σε κανονική και τέλεια λειτουργία και με όλες τις εργασίες κατασκευών, επισκευών και διαρρυθμίσεων.
  • είναι ισόγειο αυτοτελές , ή να αναπτύσσεται σε συνεχόμενους ορόφους, εκ των οποίων ο ένας να είναι ισόγειος. 
  • μη στεγάζεται σε υπόγειο πολυκατοικίας.
  • διαθέτει αύλειο χώρο. 
  • είναι τακτοποιημένο με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 .
  • μη περιβάλλεται από πολυώροφα κτίρια.
  • μην βρίσκεται πολύ κοντά σε κτίρια  με χρήσεις ασυμβίβαστες με τη λειτουργία του.
  • διαθέτει πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης(Π.Ε.Α.).
  • έχει πλήρη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση
  • διαθέτει αυτόνομη εγκατάσταση  θέρμανσης 
3)Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος  μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.
4) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα(10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή  της σύμβασης.
 
Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του , σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη.
 
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας  των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
5)Ποσό μισθώματος
Ως ανώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των  800,00€
6) Διάρκεια Μίσθωσης
 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι(6) έτη και σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Νομικό Πρόσωπο  με δυνατότητα παράτασης επιπλέον έξι(6) έτη,  και η οποία θα μπορεί να προσβληθεί και να παύσει να υφίσταται χωρίς καμία επιβάρυνση του Νομικού Προσώπου, άμεσα, σε περίπτωση που υπάρξει ιδιόκτητο κτίριο για τη στέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, ή άλλοι λόγοι που καθιστούν επιβεβλημένη την ενέργεια αυτή και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης.
7) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά μήνα, στο τέλος κάθε μήνα, σε λογαριασμό του δικαιούχου με τις νόμιμες μηνιαίες κρατήσεις.. (βλ. Ελ. Συν. Τμ.7 πράξη 79/2010).
8) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση , προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση , διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ευθύνεται για κάθε φθορά ή βλάβη που θα προξενήσει στο μίσθιο και στις εγκαταστάσεις αυτού, εκτός βέβαια από αυτές που οφείλονται σε συνήθη χρήση και να είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει αμέσως με τις δαπάνες του
9) Υποχρεώσεις εκμισθωτή
Ο εκμισθωτής υποχρεούται για την αποκατάσταση των φθορών συνήθως χρήσεως και επισκευής των κάθε είδους εγκαταστάσεων που δεν οφείλονται σε κακή χρήση, καθώς και για φθορές που προέρχονται από τυχαία γεγονότα ή ανώτερη βία, ευθύνεται ο εκμισθωτής, ο οποίος πρέπει να ειδοποιείται εγκαίρως. Τυχόν άρνηση ή αμέλεια του εκμισθωτή να αποκαταστήσει τις προαναφερθείσες φθορές ή βλάβες παρέχει το δικαίωμα στον Βρεφονηπιακό Σταθμό να τις αποκαταστήσει για λογαριασμό του εκμισθωτή συμψηφίζοντας τη σχετική δαπάνη, στα μισθώματα.
10)Συνέχιση της μίσθωσης-Λήξη μίσθωσης
Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία ή χρήση άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, με τους ίδιους όρους, θεωρούμενου αυτού εφεξής εκμισθωτού. Τα μισθώματα καταβάλλονται στον νέο εκμισθωτή μόνο με της κοινοποίηση στα Γραφεία Διοίκησης του Νομικού Προσώπου των απαραίτητων εγγράφων πιστοποίησης της μεταβολής.
 
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.
11) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
12) Δημοσίευση Διακήρυξης
 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου Δ.Σ. τουλάχιστον  είκοσι(20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού προσώπου , στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Νομικού Προσώπου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας. Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο(2) ημερήσιες και μία(1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Ν. Ημαθίας κατά τις διατάξεις του Ν. 3548/07
13) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο Δ.Σ. εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ΄αυτήν μειοδότης.
 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού  Συμβουλίου όταν:
 
α) το αποτέλεσμα αυτής  δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή  σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
 
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται  να υπογράψει  τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
 
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ΄ονόματι  τούτου  κατακυρωθέν  ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται  με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου Δ.Σ. αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
 
Η  επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την δημοπρασία.
14) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Διοικητικού, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες  07:00 – 15:00, Τηλέφωνο 2333053217, αρμόδιος  υπάλληλος  Κος Ζαμπέτας Σταύρος.
 
Αντίγραφο της  διακήρυξης χορηγείται  ή αποστέλλεται  στους ενδιαφερόμενους  ύστερα από αίτηση  που υποβάλλεται στην παραπάνω  διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
Β.  Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον πρόεδρο Δ.Σ., σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 

Κοινοποίηση