Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. Μελίκης έτους 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπα οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία των προς προμήθεια ειδών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.994,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην οδό Εθν. Αντίστασης 42 την Τρίτη 07/06/2016  και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 6) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350115.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς