Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΔΑ: 4ΑΧΖΟΛΣΓ-10Α
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                         Αλεξάνδρεια, 05-09-2011
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                    Αριθ. Πρωτ.151
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                          Αριθ. Απόφασης: 4/2011
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42
Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια
Τηλέφωνο: 23330-25390
Fax: 23330-25390
Email: keda@alexandria.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο (2) μηνών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον κανονισμό προσωπικού της Επιχείρησης.
  2. Τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών της Επιχείρησης. 
  3. Το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 2190/1994.
  4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003. 
  5. Τις ΠΥΣ 236/1994, 55/1998, 33/2006. 
  6. Την περιπτ. α’ της παρ. 3 και την παρ. 5 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 25027/1984. 
  7. Τις έκτακτες και παροδικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν. 
  8. Την αριθ.33/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την πρόσληψη προσωπικού. 
  9. Την με αριθ. πρωτ. 112/26-08-2011 ανακοίνωση της Επιχείρησης για την πλήρωση των θέσεων. 
  10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τους κάτωθι για χρονικό διάστημα δύο μηνών:

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 

 1

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Από 06-09-2011
έως 05-11-2011 

 2

ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

Από 06-09-2011
έως 05-11-2011  

 3

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΗΣΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

Από 06-09-2011
έως 05-11-2011  

 4

ΚΟΥΚΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

Από 06-09-2011
έως 05-11-2011  

 5

ΜΠΟΝΤΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

Από 06-09-2011
έως 05-11-2011  

 6

ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

Από 06-09-2011
έως 05-11-2011  

 7

ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

Από 06-09-2011
έως 05-11-2011 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς