Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών κι αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Διενέργειας κι αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας ανάθεσης Προμηθειών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                                  
                                                                                   Αλεξάνδρεια, 19/01/2012
                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 1.903

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών καθώς και την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών κατόπιν διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικού την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012, ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων απευθείας Ανάθεσης Προμηθειών , καθώς και την Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για τις κάτωθι προμήθειες:

  • Προμήθεια βιβλίων, γραφικής ύλης, είδη πολλαπλών εκτυπώσεων, ειδών γραφείων, φωτοτυπιών, μελανών εκτυπωτών, γραφίτη φαξ και φωτοτυπικών

  • Προμήθεια ειδών καθαριότητας και χημικού υλικού

  • Προμήθεια τροφίμων

  • Προμήθεια ειδών ένδυσης

  • Προμήθεια επίπλων , ανταλλακτικών επίπλων – σκευών και λοιπού εξοπλισμού

  • Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

  • Προμήθεια οργάνων άθλησης και αθλητικού υλικού

    Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Γιάγκου Καλλιόπη

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς