Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρακτικά από την 7η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό αριθ. 7ης  τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας  

  Αριθμός απόφασης: 38/2011 

ΘΕΜΑ: “Υποβολής Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011”  

Σήμερα, Δευτέρα 11-04-2011 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξάνδρειας συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αλεξάνδρειας,  ύστερα από την  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Δημητριάδης Φώτιος                  κανείς
2.      Κούγκας Αθανάσιος  
3.      Βασιλόπουλος Δημήτριος  
4.      Στεργιόπουλος Γρηγόριος  
5.      Κοριτίδης Ζαχαρίας-Γεώργιος  
6.      Ματσούκας Αριστείδης  
7.      Γκιόνογλου Χαράλαμπος  
8.  Χαλκίδης Ισαακ  
9. Ανεσίδης Νικόλαος  

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πελαγία Δημητρίου, τακτική υπάλληλο του δήμου Αλεξάνδρειας, του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με Γ’ βαθμό. 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:

Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει  με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της, ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Έχει προκύψει λοιπόν ένα  θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στην «Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011.» 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

§         την εισήγηση του προέδρου,

§         την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10

§         το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

  

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την συζήτηση του θέματος που αφορά στον «Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011.»πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής  εισηγητικό το οποίο αυτούσια έχει ως εξής :Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ισχύουν τα εξής:
«9.Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της
παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ..»

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ. ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κατάρτιση και την τροποποίηση του προϋπολογισμού, τον  τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής και  τον έλεγχο που ασκείται σε αυτά, την πληρωμή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας, τον  καθορισμό των υπολόγων και την ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που ασκούν  διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία, τα προς δημοσίευση στοιχεία του προϋπολογισμού και  του απολογισμού και γενικά την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των Δήμων και τωνΚοινοτήτων.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.          Εώς την έκδοση του Π.Δ. της παρ. 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ. για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης προτείνουμε υπόδειγμα έκθεσης το οποίο στηρίζεται στο πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προυπολογισμού –απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03-02-2004 (φεκ 253/09.02.2004 τεύχος ΄Β) Καθορισμός του τύπου του προυπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.  ΕΚΘΕΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011  Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:  1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:
        τακτικά έσοδα
        έκτακτα έσοδα
        έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
        εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
        εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
        χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.  

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:
        λειτουργικές δαπάνες χρήσης
        επενδύσεις
        πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
        αποθεματικό. 

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:
        τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
        έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
        έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
        εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
        εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
        χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό

5.Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

        λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
        Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
        πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
        Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.4.       Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.  Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.  Με την αριθ. 129/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011  και εγκρίθηκε με την αριθ. 1815/18-03-2011 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Στην από 07-04-2011 (παραθέτονται πίνακες) εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Α τριμήνου του έτους 2011.   Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.  Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα Β. Έξοδα και Πληρωμέςμε  τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.   Έσοδα και Εισπράξεις 

Κωδικοί
Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ

0

1

(πλην 13) 

2

31

32

4

  5

   13

Τακτικά Έσοδα. 

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις). 

Έσοδα παρελθόντων ετών  

Εισπράξεις από Δάνεια  

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη  

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,

Ασφ. Φορέων και Τρίτων. 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους   

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις   Σύνολο Πόρων

14.635.868,65 

1.615.531,78  

6.743.719,09  

0,00 

1.678.087,89   

3.670.000,00  

2.431.000,00  

8.293.293,67  

39.067.501,08

1.668.841,51 

92.810,99  

46.871,42 0,00  

57.420,24   

223.974,90  

2.425.067,55  

229.046,85  

4.744.033,46

  Έξοδα και Πληρωμές 

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.170.300,00 735.476,80

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων  3.166.320,00 21.193,68

63, 64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 459.800,00 27,00

651

Τοκοχρεολύσια δανείων 0,00 0,00

66

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 1.188.594,05 0,00

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 2.782.200,00 125.029,02

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε 2.534.616,52 16.550,09

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.751.000,00 234.125,91

 Επενδύσεις  

71

Αγορές 1.675.435,00 0,00

73

Έργα 15.265.403,14 0,00

74

Μελέτες 303.160,64 0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 356.639,70 0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 1.306.000,00 489.095,89

 9111

 Αποθεματικό  108.032,03  -7.401,70

 Σύνολο εξόδων και πληρωμών  39.067.501,08  1.621.498,39

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :  Στο σύνολο της στήλης του απολογισμού δεν συμπεριλήφθηκε το ποσό του αποθεματικού (δηλ. το ποσό των -7.401,70) γιατί δεν αφορά ποσό πληρωμών αλλά σαν ποσό θα εμπεριέχεται στους ανωτέρω Κ.Α. όταν θα ενταλματοποιηθεί.Οι πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων αναλύονται ως εξής:0-Τακτικά έσοδα, ποσό 1.668.841,51, αφορά την τακτική κατανομή που έλαβε ο Δήμος από 1-1-2011 έβς 31-3-20111(πλην13) – «Εκτακτα έσοδα», ποσό 92.810,99, ποσό 92.810,99 αφορά ποσό από επιχορήγηση για την μισθοδοσία υπαλλήλων ΚΕΠ, καθώς και προστίμων ΚΟΚ.32 – «Εισπρακτέα υπόλοιπα.» ποσό 57.420,24, αφορά τις εισπράξεις από βεβαιωμένα έσοδα προηγούμενης χρήσης.4 – Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, ασφ.φορέων και τρίτων , ποσό 223.974,90 € αφορά την λογιστική τακτοποίηση των νόμιμων κρατήσεων του Δήμου για την αποδόση τους5 Χρηματικό υπόλοιπο ποσο 2.425.067,55 € , αφορά τα χρηματικά υπόλοιπα των τέως Δήμων στις 1-1-201113 – «Επενδύσεις» ποσό 229.046,85, αφορά τις επιχορηγήσεις που έλαβε ο Δήμος από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣΟι πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων αναλύονται ως εξής :60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» , ποσό 735.476,80 €61,62 «Αμοιβές & παροχές τρίτων» , ποσό 21.193,68 €  , όπου περιλαμβάνονται δαπάνες των μισθωμάτων ακινήτων, η αντιμισθία των αιρετών &  έξοδα ΔΕΗ.67,68 «Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα» ποσό 125.029,02 €, όπου περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.   Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά  Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη 1.την εισήγηση του προέδρου,2.την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 3.την παράγραφο 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ.4.την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/20105.την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 ( φεκ 253/09.02.2004 τεύχος ‘Β )  

                            

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Συντάσσει  την έκθεση εσόδων – εξόδων  του α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, όπως ακολουθεί: ΕΚΘΕΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011  
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:  

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών 

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:
          τακτικά έσοδα
          έκτακτα έσοδα
          έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
          εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
          εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
          χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.  

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:
          λειτουργικές δαπάνες χρήσης
          επενδύσεις
          πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
          αποθεματικό. 

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:
Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:
          τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
          έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
          έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
          εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
          εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
          χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό

5. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:
          λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
          Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
          πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
          Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4.  Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: 
Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. 
Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. 
Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. 
Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. 
Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.  Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.  Με την αριθ. 129/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011  και εγκρίθηκε με την αριθ. 1815/18-03-2011 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Στην από 07-04-2011 (παραθέτονται πίνακες) εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Α τριμήνου του έτους 2011.   Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.  

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό
Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα
Β. Έξοδα και Πληρωμέςμε  τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.   
Έσοδα και Εισπράξεις 

Κωδικοί

Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ

0

1
(πλην 13)

2

31

32

4


5

13

Τακτικά Έσοδα. 

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις). 

Έσοδα παρελθόντων ετών  

Εισπράξεις από Δάνεια  

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη  

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων. 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους   

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις   

Σύνολο Πόρων

14.635.868,65 

1.615.531,78  


6.743.719,09  

0,00 

1.678.087,89   

3.670.000,00  

2.431.000,00  

8.293.293,67  

39.067.501,08

1.668.841,51 

92.810,99  


46.871,42
 

0,00  

57.420,24   

223.974,90  

2.425.067,55  

229.046,85  

4.744.033,46

  Έξοδα και Πληρωμές 

Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.170.300,00 735.476,80
61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων  3.166.320,00 21.193,68
63, 64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 459.800,00 27,00
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 0,00 0,00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 1.188.594,05 0,00
67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 2.782.200,00 125.029,02
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε 2.534.616,52 16.550,09
82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.751.000,00 234.125,91
   Επενδύσεις    
71 Αγορές 1.675.435,00 0,00
73 Έργα 15.265.403,14 0,00
74 Μελέτες 303.160,64 0,00
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 356.639,70 0,00
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 1.306.000,00 489.095,89
 9111  Αποθεματικό  108.032,03  -7.401,70
   Σύνολο εξόδων και πληρωμών  39.067.501,08  1.621.498,39

 Β. Υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση εσόδων – εξόδων  του α΄ τριμήνου     για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Γ. Ορίζει όπως η ανωτέρω απόφαση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

Αλεξάνδρεια, 13-04-2011

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση