Πρόσληψη 31 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ανακοίνωση ονομάτων)

 
 
 
 
Πρόσληψη προσωπικού Πράξης
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
σε 34 Δήμους (Επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων,
για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης»
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αριθ. Νο 10/2016 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης»
3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης»
4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 10/2016 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
6. Την υπ’ αριθ. 9/1294/19-01-2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους (Επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη των κάτωθι:
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

2

ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

3

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

4

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

5

ΚΙΤΣΑ ΠΑΣΧΑΛΙΩ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

6

ΠΙΠΙΛΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

7

ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

8

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

9

ΛΙΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

10

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

11

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

12

ΚΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

13

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

14

ΑΜΕΤΟΓΛΟΥ ΡΕΜΖΙΕ

ΣΙΑΜΠΑΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

15

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΛΙΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

16

ΜΑΜΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΑΦΙΕ

ΡΑΜΑΔΑΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

17

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

18

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

19

ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

20

ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

21

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

22

ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

23

ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

24

ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

25

ΜΠΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

26

ΤΣΙΟΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

27

ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

28

ΝΤΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

29

ΣΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

30

ΣΤΟΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

31

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 30-01-2017

Έως 29-09-2017

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς