Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, στις 14:00

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει την  24η  Σεπτεμβρίου   2018  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 14.00  με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. “Λήψη απόφασης για την έγκρισση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : ¨Παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο Νομικό Πρόσωπ﨔 
 
2. “Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 για τη παραλαβή της προμήθειας με τίτλο ¨Προμήθεια συστήματος διασύνδεσης και αυτοματοποιημένης αποστολής των στοιχείων με τον κόμβο διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών¨ στο Νομικό Πρόσωπο” 
 
3. “Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 για τη παραλαβή της προμήθειας με τίτλο ¨Προμήθεια κλιματιστικών¨ στο Νομικό Πρόσωπο” 
 
4. “Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 για τη παραλαβή της προμήθειας με τίτλο ¨Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών¨ στο Νομικό Πρόσωπο” 
 
5. “Λήψη απόφασης για   την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) έτους 2018, σύμφωνα με την αριθ. 34574/05-07-2018(ΦΕΚ 2942 και 3653 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”.
 
6. “Λήψη απόφασης για  απαλλαγή από καταβολή τροφείων σε γονέα το τέκνο του οποίου φιλοξενείται στον Παιδικό Σταθμό Πλατέος που ανήκει στο Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨ για το σχολικό έτος 2018 2019”
 
7. «Λήψη απόφασης για καθορισμό ύψους ποσού τροφείων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨ για το σχολ. έτος 2018-2019 ».
 
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς